Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

VOV4.M’nông – Kruanh UBND n’gor, Kruanh mpôl đại biểu Quốc hội n’gor Lầm Đồng [ư tơm rơh r[u\n nchră mpôl rdâk [ư đại hội tâm rlong ro\ng dak n’gor Lâm Đồng rơh tal 6 lvang 2015-2020 gay tâm nchră mpeh trong kan nchrăp đại hội.

Tâm năm tât, mpôl rdâk [ư mbra ntơm an nar [ư đại hội tâm rlong ro\ng dak n’gor Lâm Đồng đah bôk nău: “Tâm rnglăp-Tâm rlong-Ngăch prăl-M^n rklă mhe-Hun hao-Nâp nâl” nchrăp [ư tâm bôk khay 9 năm 2020 đah nklăp 350 đại biểu râng. Ntoh ngơi ta r[u\n nchră Kruanh UBND n’gor, Kruanh Mpôl rdâk [ư đại hội tâm rlong ro\ng dak n’gor Lâm Đồng rơh tal 6 đă ăp ntu\k kan an nchrăp nkô| nău mbơh n’glôn jêh nău mbơh yơn to\ng ăp le\ rngôch dơi geh săk rnglăi ntrong leo tâm rlong ro\ng dak tâm năm bah năp đah âk nău ntoh lư mhe tâm ăp ntil nău gay nti n’hanh pơk hvi tâm [on lan.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng