Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.Mnông-Ôi nar 1/7, ta nkuăl M’Drăk, đoàn n’gor Dak Lak [ư rơh ntơm hăn kan nău kơl kan mom ndăm tâm kơl khay rlu nti năm 2020. đah bôk nău “Mom ndăm Việt Nam m^n kan, kơl kan yor ntu\k rêh jêng”, nău kan mom ndăm tâm kơl kan khay rlu nti n’gor Dak Lak năm aơ geh mbơh [ư ta 15 nkuăl, nkuăl têh n’hanh nkuăl [on têh đah nău tât râng bâh rlău 8 rbăn đoàn viên, mom ndăm tâm lam n’gor n’hanh ăp mpôl kan way kan bâh ăp ngih nti, mpôl kan ngih dak n’hanh mpôl tahen.

Tâm 2 khay, ăp mpôl kan mbra tât râng [ư ăp nău kan mom ndăm ta 15 trong nkuăl [on têh, nkra mhe n’hanh [ư mhe 40km trong hăn ta nkual [on lan, rdâk njêng mhe 3km “Mpoh ang trong [on”, 5 ngih jay tâm kơl, 5 tach jâng gung pah play n’hanh 5 nkual pâl nđaih an oh kon se mom ndăm, tăm mhe n’hanh mât chăm 30 rbăn tơm si nđir.

Ua\nh săm ji n’hanh pă dak si mô so\k prăk an 3 rbăn nu^h [on lan, rgo\ jă đoàn viên mom ndăm pă an 2 rbăn đơn vị mham.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng