Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.Mnông:Ôi nar naơ, 22/8, n’gor Dak Lak le\ [ư rơh r[u\n nchră nglôch lôch nău kan njrăng rdâng nău tât bâh trôk nar n’hanh vơt joi nu^h rmanh 8 khay bâh năm 2019 n’hanh mbơh [ư nău kan ăp khay hôm e bâh năm 2019. bâh bôk năm tât a[aơ, ta n’gor Dak Lak le\ geh 8 rơh sial rvoanh blông, nglaih chong, 1 rơh duh phang n’hanh du rơh mih dak buk bôk khay 8 mhe nơh [ư khuch khat âk mpeh nu^h n’hanh drăp ndơ.

Le\ nău khuch khat klâp ma 834 rmen prăk. Năp lor, UBND n’gor Dak Lak le\ pă an bơi tât 30 rmen prăk gay ma ndâk nsơm nău tât bâh trôk nar mih sial, nkre lah rgum mpôl kan tahen n’hanh âk mom ndăm tâm kơl an [on lan mât đăp mpăn nău rêh, pah kan jan sa. Rơh r[u\n nchră le\ rgum tâm nchră du đê| nău hôm ko\ khan tâm nău kan njrăng rdâng nău tât bâh trôk nar, vơt kơl nu^h rmanh, ndơ\ nchră ăp nău tă kan tâm nău kan njrăng rdâng nău tât bâh trôk nar ta ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng