Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

VOV4.M’nông: Ngai đah nkuăl Mdrak nklăp 50km, Ngih săm [u\t Tiểu học La Văn Cầu, tâm xã Cư San, geh du ntu\k ngih săm [u\t tơm ndrel ndrel 2 ngih săm [u\t nkhah êng, du ngih săm [u\t nkhah ngai 5km. Yor tâm nkuăl jru ngai, nau rêh bah [on kan tâm [ah, gay ma bonh đă me mbơ\ kon se ân kon nơm hăn nti lah du nau mô nơih. Ta ao, ăp nau nti hôm nti tâm rgop nsum, hăn trong ngai, bonh đă kon se hăn nti.

Saơ nau nau nti Đỗ Công Bắc nti jrâu tâm rgop nsum 2+3 mư sao nau jêr bah nai nti\m nti kon se ta aơ. Mhe lôch nti kon se jrâu 2 nti răk play săm [u\t jêh ri lo\ nti ân kon se jrâu 3 nkra toán. Lôch nar nti nai Bắc mô geh mông rlu. Bol ma nau jêr kơt nê, yơn lah nai Bắc mro nsôih lôch n’hâm gay ma u\ch ăp oh kon se ko\ blau răk, blau nchih:

Nau geh nsum bah krâu nti ri nti ntop nsum ri mô geh nau dơi ueh tâm ban ma nơm nti du jrâu ôh, Nti rgop nsum ri nơm rnôk nti\m nti đah ri lah môn toán, ri đah ao lah môn Tiếng việt ri tâm nrôk nti bar môn nê jêr ngăn. Rnôk gâp mbơh ntim ma jrâu 2 ri ân geh ntrơn jrâu ân jrâu 3 ân ma geh mông gay ma tâm nchră, rklaih du kan mpeh nau ôp tâm nau nti\m nti nê. Yor ri, ma tâm bôk nai nti\m kon se ri geh du tơ\ bar nau nti. Bol ma jêr kơt nê, yơn lah phung hên mro nsôih gay ma nti\m kon se ân lôch uah nau nti\m nti ân jrâu 2 ndrel jrâu 3”.

Mô êng nsôih tâm nau kan, âk nai nti kon se bah ngih săm [u\t nơn nau rêh ngai ma rnăk vâl nơm gay ma du pơh rlet rlau 50 km trong ngai gay ma nti\m nti kon se. Rnôk mô dơi hăn tâm du nar, âk nai nti kon se gu\ nkre tâm ngih săm [\t bol ma nau rêh geh âk nau pah pât, yơn nai nti kon se ta ao hôm nsôih ơm, tâm bonh đă gay ma nti\m nti tâm dăch ma ngih săm [u\t, ma jrâu nti. Nti\m kon se tâm ngih săm [u\t Tiểu học La Văn Cầu rlau 5 năm ma ao, nau Đinh Hồng Thiên Phương, nai nti kon se nkoch:

Ta ao mô geh chợ, ndrel ma ngai ngăn đah nkual, âk ngăn ri phung hên leo ndơ ngêt sa tă bah ngih jêh ri leo tât tâm nê gay ma sa têm. Hăn ro ri, lah bri mih ri mbir, ăp nai bu ur ri mô janh [i\t ndeh ôh, yor ri ma âk nai gu\ nkre. Jêh rnôk gu\ ta ao mâp ma oh kon se nti ri mâp đo\ng nau jêr, ri yu\ ngăn, yor ri ma nsôih gu\ gay ma leo nti\m nti play săm [u\t ân ăp oh’.

Nai nti Võ Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng Ngih săm [u\t Tiểu học La Văn Cầu, xã Cư San, nkual Mdrak ân gi\t, ăp ngih săm [u\t geh 13 jrâu nti, đah rlau 300 kon se nti ntơm jrâu 1 tât jrâu 5, tâm nê 90% lah kon se rnoi mpôl đê|. Le\ ngih săm [u\t geh 30 cán bộ, nau nti\m nti, yơn rlau n’gul tâm rnoh ao lah ngai ntơm 50-100 km. Nau mô tâm gi\t mpeh nau ngơi, nau tâm [ah trong hăn ngai, nau jêr âk đo\ng, yơn ăp nau nê ko\ mô dơi rdâng ôh nau u\ch ro\ng nai ăp nai nti\m nti kon se ân ma kon se nti. Rmôt ăp nau nti Ban Giám hiệu ndrel nai nti mro tâm rnglăp, tâm bonh đă gay ma nsôih rlet nau jêr, nti\m ti ân oh kon rnoi mpôl đê|, rgop nau mô jêt leo nau nti\m nti ân kon se tâm nkual jru ngai nkuăl Cư San aơ nar lơn ma n’hao prêh:

Nai nti\m nti kon se ta ao ngăn lah nai nti tâm ntu\k ngai tât da dê. Bơi tât 50 km hôm e êng êng lah 100km, 70km, 60km. Ngih săm [u\t hên mro tâm bonh đă ma ăp nai nti kon se mpeh nuih n’hâm ndrel drăp ndơ gay ma ăp nai nsôih nti\m nti kon se. Uănh nsum ri nai nti đăp mpăn nau pah kan, gơih nau kan, nsôih nau blau mhe yor ri ma tâm nau tâm rlong nau kan bah ngih săm [u\t bol ma lah ngih săm [u\t tâm nkuăl jru ngai yơn mro geh nau dơi tâm rlong ri geh ueh ngăn”.

Ăp nar lễ, tết mô geh kao, mô geh nklâm ndơ, yơn ăp nai nti kon se bah ngih săm [u\t Tiểu học La Văn Cầu mô geh so\k nau nê mô rngot ôh. Uănh kon se gơih nti, uănh kon se mâp nau jêr ri khân păng lơn  nsôih lơn săk nơm gay ma leo nau u\ch gơih nti ân kon se tâm nkuăl jru, nkual ngai./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương