Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

            VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 24/9, ta Bảo tàng Dak Lak, ntu\k kan văn hoá thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor tâm rgop đah nkual di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ta ntu\k kan kruanh dak [ư ntơm pơk pla n’hơ Hồ Chí Minh-nău rêh n’hanh nău kan.

Geh [ư bâh a[aơ tât le\ khay 12/2020, pla n’hơ 268 rup, ntil ndơ t^ng 6 bôk nău mpeh nău rêh, nău kan bâh wa Hồ n’hanh mpeh ăp nău pah kan bâh ăp mpôl rnoi n’gor Dak Lak tâm nău nti n’hanh pah kan t^ng nău m^n ueh ang bâh wa. Tât râng pla n’hơ, wa Bùi Văn Cường, Bí thư n’gor uỷ an lah, aơ lah nău kan du\t khlăy ta năp đại hội Đảng bộ n’gor tal 17. bâh ne\ ntop kơl ntrôl nău nti n’hanh pah kan t^ng Wa bâh cán bộ, [on lan Dak Lak mbra ăp nar lơ ma ngăn ngên n’hanh têh jru lơn.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

          

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương