Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

VOV4.Mnông- T^ng nău mbơh bâh công ty Điện lực Dak Lak, kơp tât rnôk aơ, rnoh điện tăch do\ng pă an năch do\ng hao 12%, đah khay aơ năm 2018. aơ lah rnoh hao du\t âk tâm 5 năm dăch aơ. Na nê|, tâm rlău 10 khay ba năp, lam n’gor Dak Lak do\ng klâp ma 1 rmen 451 rkeh kwh.  Rnoh điện kơl do\ng tâm công nghiệp, rdâk njêng, nkret [ư geh rnoh du\t âk đah rlău 64%, hôm e lah điện do\ng geh tât 32%. Le\ rnoh prăk geh tăch điện tâm 10 khay năm 2019 geh nklâp ma bơi tât 2.620 rmen prăk, hao klâp ma 250 rmen prăk đah khay aơ năm e. ndrel đah nău pă rnoh điện tăch do\ng rlău đah nău nchrăp kan bôk năp, công ty Điện lực Dak Lak hôm nha [ư ueh nău mât đăp mpăn pă điện ueh kơl an nău pah kan, nău rêh, ăp nău kan chính trị, pâl rlưn bâh năch do\ng điện ta lam n’gor.

Wa Lê Hoài Nhơn, groi Giám đốc công ty Điện lực Dak Lak an g^t, ntu\k kan dôl nsrôih mbơh [ư tâm ban ăp ntrong kan gay ma mât đăp mpăn rnoh pă điện đăp mpăn n’hanh rlău đah rnoh điện yor Tập đoàn Điện lực pă an, nkre lah mât đăp mpăn rnoh pă an ta rơh bôk năm mhe Canh Tý 2020. wa Nhơn an g^t.

Hôm 2 khay du\t năm, lah rnôk ma ntơm khay wai năm mhe 2020, mpôl hên mbra rgum ăp ntrong kan kơt lah: bôk năp, leo [ư mât ntrong kan điện gay ma mât đăp mpăn nău pă điện an đăp mpăn to\ng ăp, tal 2 lah mbra ndơ\ ăp nău nchrăp kan mhe [ư lôch mbra rgâl tât ntrong kan mhe gay ma leo do\ng pă điện an năch do\ng nơh nơih lơn”

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng