Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2019

VOV4.M’nông: Ôi 21-10, Ntu\k rgum ntop kơl Druh ndăm ntơm njêng nău kan (Trung ương Hội Liên hiệp druh ndăm Việt Nam) kan nsum đah Tỉnh Đoàn Dak Lak [ư tâm nchră ăp trong nkra rgâl mhe ntru\t ntrôl pâl nđaih ta n’gor. Ta rơh tâm nchră, ăp nu^h ntơh măt ho\ ndrel tâm nkoch nău ngăn geh, săk geh, nkoch n’hơ an uănh saơ ndơ nt^t êng nkual neh, ntu\k mât do\ng gay hun hao pâl nđaih ta n’gor; trong nkra [ư hu\ch bah n’huk djơh luh bah dih, [ư kloh ntu\k tât pâl nđaih jo\ jong; trong nkra pâl nđaih ăp to\ng nău g^t lư đah ăp nău m^n, trong nkra do\ng công nghệ thông tin tâm n’gâng kan pâl nđaih, hun hao ndơ nkoch trêng nău lư n’gâng kan pâl nđaih n’hanh ăp ndơ do\ng nkre đah Đề án do\ng mbrô rêng g^t blău Việt, Chính phủ điện tử; ndơ\ luh ăp trong nkra nkoch n’hơ rup ue\h bri dak, văn hoá way ơm bah Việt Nam luh lam ntu\r neh, gay wa\ch rgum năch pâl nđaih dak bah dih tât Việt Nam tâm let năp tay./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng