Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Ăp Bộ trưởng Tài chính n’hanh Y tế Rmôt G20 dak wa\ng sa hun hao n’hanh mhe ntoh (G20) nar ntri (18/9) ndơ\ luh nău mbơh nsum lah rjăp, nău đăp mpăn ăp nu^h dơi tât geh tâm ban n’hanh dơh ngăch vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 lah du\t khlay gay rlău nuh srê têh n’hanh ntop kơl dâk hao tay bah jâng wa\ng sa lam ntu\r neh. T^ng Bộ trưởng, G20 mbra an [ư tay ăp ndơ do\ng ơm rnă lor gay mât njrăng săk rêh, nău kan n’hanh nău geh bah le\ rngôch ăp nu^h [on lan. Du trong nchrăp kan mbra dơi mbơh ta rơh hop ăp Bộ trưởng Tài chính n’hanh thống đốc ngân hàng trung ương G20 tâm khay 10 tât n’hanh ta rnôk tâm nchră gưl têh G20 tâm khay 11. Nău mbơh ndơ\ luh tâm rnôk tâm rlong njêng vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 dôl lăp tâm rơh jăch ndăn, đah du đêt ntil vaccine nchrăp dơi [ư njêng âk mpưm./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương