Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Trong nchrăp file mềm bar nău ngơi (Tiếng Việt - Jrai, Tiếng Việt - Bahnar) rhôp nău nkoch mpr^ng, mprơ, nău nchroh n’hôr kơl n’hao g^t âk tiếng Việt an kon se mẫu giáo rnoi mpôl đê| a[aơ dôl do\ng tâm du đêt nhih nti ta nkual jru ngai ta n’gor Gia Lai. Aơ lah trong nchrăp kan geh giải nhất ta rơh tâm rlong blău [ư mhe bah druh ndăm rchong n’gor Gia Lai tâl VIII năm 2020 tă bah rmôt kon se nti jrô 11, nkuâl Chư Sê (Gia Lai) [ư. Trong nti kơt file mềm bar nău ngơi (Tiếng Việt - Jrai, Tiếng Việt - Bahnar) n’glăp do\ng nti ta nhih nti mẫu giáo nkuâl Chư Sê ho\ an nău dơi geh lor bôk năp du\t di ma rhơn rnê. Kon se mầm non geh tay du ntu\k kơt nti mhe, dăch dêh. A[aơ ăp kon se ho\ nănh lơn tâm trong mbơh ngơi, rgop n’hao nău dơi tât kăr nău nt^m bah nai nti./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương