Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.M’nông: Mhe aơ, nău lư groi nđôi, Rmôt mât uănh ntu\k tăch rgâl mbrô 12, Cục mât uănh ntu\k tăch rgâl n’gor Gia Lai ho\ hăn ôp uănh ndal ăp ntu\k tăch rgâl si [u\t n’hanh rvăt năp ndơ do\ng nti ta nkual [on têh Pleiku n’hanh nkuâl Chư Sê.

 

Lôch hăn ôp uănh, mpôl kan dơi kan ban saơ rlău 3.500 ndrôm si [u\t giáo khoa mô an saơ tu tơm luh. Rnoh si [u\t rlăm dja dơi ăp nu^h tơm tăch ndơ tâm rdăp nsum đah âk ndrôm si [u\t ngăn n’hanh kât mô lah l^r jêng ndrôm si [u\t. Na nê|, a[aơ, âk me bơ\ kon se nti hôm du\t ndrât ndal rnôk tăng lư tât ndrôm si [u\t rlăm. Ndrôm si [u\t rlăm mô dơn tih bản quyền nu^h tơm nchih, ma hôm mô đăp mpăn to\ng ăp mpeh nkô| nău nti đo\ng. Jêng, gay đăp mpăn săk blău nău nti an oh kon he, ăp me bơ\ ân hăn tât ăp ntu\k jay tăch si [u\t nsing nơm gay joi rvăt, der bah geh rvăt si [u\t rlăm./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng