Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

        VOV4.Mnông- Lôch bơi tât 5 năm [ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh n’huch ach o nâp nâl (lvang năm 2016-2020), rnoh rnăk ach o ta Gia Lai le\ hu\ch bâh 19,7% ju\r hôm ba dâng 4,5%. Ngăn lah, ta ăp [on rnoi đê|, rnoh rnăk ach o le\ ju\r bâh 40,2% ju\r hôm ba dâng 6,5%, nu^h [on lan le\ rgâl nău m^n, ntrong ka, rgâl tơm tăm, njêng nău rêh, n’hao nău geh nâp nâl. Nău geh aơ le\ an saơ ăp nău nsrôih bâh đảng bộ, n’gâng kan ăp gâl tâm n’gor, tâm nău mbơh [ư an geh săk rnglăy ăp nău kan ach o.

            Mhe an mpôl bê bâh rnăk vâl sa pih, yuh Sang, [on Chrơng 2, xã Đăk Ta Ley, nkuăl Mang Yang nkre rhơn nkre nkoch nău nơm hun hao bah ach o bâh rnăk vâl nơm. Yuh Sang an g^t, rnăk vâl yuh geh 2 ha mir, yơn du\t âk lah tăm bum n’hanh ba mir, jêng âk năm aơ mô dơi bah ach o ta khay dăch kăch rek, nău rêh ăp nar du\t jêr jo\t, pah p^t mô to\ng. năm 2018, ur sai yuh Sang geh UBND xã pă an 2 mbâl bê deh kon. Lôch 2 năm mât rong, a[aơ rnăk yuh le\ geh 8 mblâm bê. Bâh geh cán bộ tuch tăm  xã mbơh nt^m, yuh Sang manh prăk bâh Ngân hàng chính sách xã hội gay ma tăm 1 ha cà phê. Yuh Sang an g^t, lôch tă geh âk năm nsrôih, du\t năm 2020 aơ, rnăk vâl yuh Sang le\ bah ach o.

            “Du\t lah ueh n’gâng kan xã le\ kơl an rnăk gâp 2 mblâm bê deh kon n’hanh rnăk vâl gâp rvăt êng tay 4 mblâm đo\ng gay ma rong. Tât a[aơ, 6 mblâm bê aơ le\ deh 13 mblâm bê kon. Rnăk vâl du\t lah ueh Đảng, ngih dak le\ mât ua\nh kơl an rnăk vâl hên”.

            Gia Lai geh bơi tât du n’gul rnoh nu^hlah [on lan rnoi đê|, du\t âk lah nu^h Jarai,Bahnar. Năm 2015, rnoh rnăk ach o bâh n’gorlah 19,7%. Tâm ne\, geh rlău 40% rnăk ach o lah nu^h rnoi đê|. Yor ne\, nău kan n’huch ach o ta ăp nu^h [on lan aơ le\ geh Đảng bộ, n’gâng kan ta ntu\k ua\nh năl lah nău kan du\t khlăy. Tâm 5 năm bâh năm 2016 tât a[aơ, le\ rnoh prăk geh [ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh n’huch ach o nâp nâl ta n’gor lah 1268 rmen prăk; n’gor Uỷ Gia Lai ntru\nh Nghị quyết mbrô 05-NQ/TU nar 12/4/2017, mpeh n’huch ngăch n’hanh nâp nâl rnoh ach o tâm rnoi đê| lvang năm 2017-2020 n’hanh mpo\ng tât năm 2025.

T^ng ne\, ăp nău nchrăp kan n’huch ach o tâm bôk nău kan rgum kơl an ăp rnăk ach o kơt lah ngih jay gu\, rgâl tơm tăm kon rong, n’hao nău ueh rêh, nău dơi do\ng dak si…đah nău tâm rgop ndrel săk rnglăy ăp nău pah an, nđâp ma ăp xã ntơm nơh du\t jêr jo\t, nău kan n’huch ach o le\ geh njoat hăn jong. Wa Lê Văn Cửu, kruanh UBND xã Ia Dreng, nkuăl Chư Pưh an g^t.

            “Đah ăp rnoh prăk, mpôl hên le\ nta ăp nău dơh nơih an [on lan rgâl mhe tơm tăm, nta nău dơh nơih an [onlan manh prăk gay ma hun hao wa\ng sa, rong ndrôk, rong su\r. tât a[aơ hên hôm nha geh 102 rnăk ach o, geh tât 6,71%”.

            Wa Rơcom Sa Duyên, Giám đốc sở lao động thương binh n’hanh xã hội n’gor Gia Lai an g^t, nchrăp tât du\t năm 2020, rnoh rnăk ach o bâh n’gor Gia Lai hôm ba dâng 4,5%, ngăn lah rnoh rnăk ach o tâm [on lan rnoi đê| nchroh hôm ba dâng 6,25%. Nău du\t nkah lah, tât a[aơ, le\ rngôch ăp rnăk dơi kơl geh nău jêr jo\t ta n’gor, le\ bah ach o da dê. T^ng wa Rơcom Sa Duyên, tâm let năp tay, ăp ntu\k an geh mât ua\nh tay gay ma nu^h [onlan mô geh plơ\ ach o tay.

            “Rnăk dăch ach o n’hanh rnăk ach o mhe bah ach o hôm nha jêr jo\t. mbra dơi saơ păng tu\p plơ\ ta nău ach o tay. Ntu\k kan [a[ơ nkah, nt^m đă ăp rnăk mât ua\nh tât 2 rmôt nu^h aơ, an geh mbơh [ư tay ăp nău kơl an gay ma rnăk ach o hun hao pah kan jan sa, n’hao nău geh, bah ach o nâp nâl lơn”.

            Đah ăp nău nsrôih bâh le\ ntrong kan chính trị ta ntu\k, nău kan n’huch ach o tâm nkual rnoi đê| ta Gia Lai dôl geh ăp nău dơi ueh, [ư rgâl nău rêh bâh [on lan, ngăn lah ta ăp nkual njônh ngai.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương