Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

            VOV4.Mnông- Ta rơh r[u\n nchră bâh Hội đồng nhân dân n’gor Gia Lai ta ôi nar 24/9 , wa Châu Ngọc Tuấn, groi Bí thư rnâng kan n’gor Uỷ Gia Lai geh săch [ư kruanh HĐND n’gor khoá 11 năm kan 2016-2021 đah rnoh phiếu săch du\t âk.

Ăp đại biểu dơn ngoăy mbơh tơih wa Châu Ngọc Tuấn, groi Bí thư rnâng kan n’gor Uỷ Gia Lai gay ma săch nău kan [ư kruanh HĐND n’gor. 73/75 phiếu săch ta rơh r[u\n nchră u\ch an wa Châu Ngọc Tuấn [ư nău kan aơ. Ntoh ngơi ta rnôk dơn nău kan, wa Châu Ngọc Tuấn ton mbra nsrôih, nsrôih an [ư lôch nău kan geh pă kan ta ntu\k kan ndơn kan an nău u\ch ro\ng bâh [on lan tâm n’gor.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

           

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương