Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

VOV4.M’nông: Mhe aơ, bơi 2.500 mblâm su\r dơi ăp doanh nghiệp rvăt n’glăp bah Thái Lan ho\ [ư si [u\t an lăp ta Mpông n’har bri hăn dak bah dih Lao Bảo, n’gor Quảng Trị. Mpôl kan dơi kan ho\ an gu\ êng gay groi nđôi n’hanh so\k mham uănh năl di rnoh su\r dja ngăch dăng mô geh ntưp nuh srê n’hanh đăp mpăn kloh ue\h ndơ sa.

T^ng quy định, su\r rêh rvăt n’glăp mbra dơi Chi cục Thú y nkual 3 uănh năl si [u\t rvăt n’glăp bah doanh nghiệp n’hanh uănh năl ngăn geh ndơ rvăt n’glăp. Nău uănh năl nuh srê rvăt n’glăp su\r rêh bah Thái Lan dơi uănh du\t lhăt gay mât đăp mpăn nuh srê n’hanh kloh ue\h ndơ sa. Lor rnôk n’glăp tâm Việt Nam, su\r dơi uănh năl ăp ntil nău ji t^ng nău đă bah Cục Thú y. Lor rnôk lăp tâm Việt Nam, su\r dơi uănh năl lor bôk năp n’hanh n’glăp ntu\k an gu\ mât êng gay groi nđôi n’hanh so\k mham uănh năl gay du tơ\ tay đo\ng năl dơi đăp mpăn bah nuh srê n’hanh kloh ue\h ndơ sa./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng