Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2019

VOV4.M’nông: Ôi nar 19/10, wa Trương Hoà Bình, Groi Thủ tướng Rnâng kan Chính phủ ndrel rmôt hăn kan ho\ geh nar pah kan đah rđau kan n’gor Kon Tum mpeh nau [ư “Năm bonh đă bah n’gâng kan” năm 2019 ndrel nau kan njrăng rdâng nau tăch ntu\ng, rvăt ntu\ng ndrel ndoh ndơ rlăm. Ntoh nau ta nar pah kan,

Groi Thủ tướng đă n’gor Kon Tum lo\ [ư ân săk tam nau kan njrăng rdâng nau tăch ntu\ng, ndơ rlăm, rgâl mhe, blau mhe tâm nau rđau nau kan hun hao văng sa-rêh jêng, rgum nau mât, ntuh kơl ndrel hun hao ăp nkuăl tăm tơm dak si rgum đah nau kan ê nkra ndrel ma tăch, ngăn lah ăp ntil ndơ tă bah Sâm Ngọc Linh, đẳng sâm ndrel ăp ntil ndơ tơm prăk si êng,

N’hao nau kan mêt uănh, mât ndrel hun hao, geh nau kan hun hao nâp nâl nsum đah nau nchrăp tât nau rêh jêng bah nu\ih [on lan rêh êp bri, [ư nau kơl an tâm nau rêh jêng ân rnăk [on lan rnoi mpôl đê| ach o ndrel rnăk ach o tâm ăp xã, thôn, [on jêr jo\t ngăn, rđau ăp gưl kan uỷ đảng [ư ueh nau nchrăp ân Đại hội Đảng bộ ăp gưl kan, r[o\ng tât Đại hội Đảng bộ tỉnh tal XVI ndrel Đại hội ntoh măt lam dak tal XII bah Đảng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng