Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Rku\m [on lan gu\ mbrô 8, mpeh xã Đăk Rmăng, nkuâl Đăk Glong, n’gor Dak Nông lah ntu\k mô to\ng le\ rngôch ăp ndơ do\ng khlay kơt điện, trong, nhih nti, nhih dak si n’hanh sóng điện thoại. Mô ăp to\ng lah kơt nê|, ta aơ hôm geh bar nai nt^m nti druh mom râng êng hăn gu\ nkre ta [on nt^m nti kon se.

Tâm ăp rnôk ơm ôi, rnôk kon bu ur 3 năm deh dôl lhăk b^ch, nai Vàng Thị Chim ho\ dâk gay hăn 10km tât nhih nti La Văn Cầu, ta rku\m ntu\k [on lan gu\ mbrô 8, xã Đăk Rmăng. Du n’gul trong nai nt^m ndrel đah ndeh honda độ chế tâm rdâng đah gung trong bo\k mb^r âk ntu hu\k hang dak. Yơn du n’gul trong hôm [a [a\ nai ân ntlơi ndeh hăn jâng. Nai Vàng Thị Chim an g^t, nău nđơr gay rlău dơi trong ngai, rlău dơi nău jêr jo\t hăn tât nhih nti, lah rvê an ăp kon se. Ăp kon se dôl ma dâk năm nti dâk ơm bah ngo ru\, hôm n’gơp b^ch, hăn jâng bar pe jât km hăn tât nhih nti đo\ng:

“ Kon se nti ta aơ mô lăng g^t nău ngơi yăn jêng tâm rnôk nt^m nti jêr g^t rbăng. He ân nkre nău ngơi yăn nkre rblang nău ngơi Mông gay an kon se g^t wât. Jêr jo\t đo\ng lah kon se ta aơ rgum bah ăp rku\m [on lan gu\ jêng trong hăn lăp nhih nti du\t jêr jo\t. kon se nti ta aơ mô dơi nti jrô mẫu giáo jêng nău r[ah g^t bah ăp kon se mbrơi lơn rđ^l đah kon se nti ta nkual [on têh”.

Rlău ma nai Vàng Thị Chim hôm geh nai Lý Văn Là, 25 năm deh, ho\ geh ur n’hanh kon jê| ta [on đo\ng yơn nai Là hôm lăp ta aơ nt^m nti. Yô| nđach nai nt^m nti mô geh ntu\k gu\ ntu\k sa, du rnăk [on lan tâm rku\m [on lan gu\ mbrô 8 ho\ n’gon sa n’hanh an nai manh gu\ rlu ta jay. Nai Là mô ndơ\ luh rnoh dơi mbra nt^m nti geh ăp kon se nti khá giỏi, dơn mpo\ng lôch jêh nti jrô 1 ăp kon se g^t răk, g^t nchih, g^t nău ngơi yăn n’hanh nănh tâm dâl ngơi.

“ Jay gâp gu\ ngai, bah Hà Giang rnôk ju\r gu\ Dak Nông nt^m nti ri rnăk wâl lah me bơ\, ur kon tăng lư ri saơ rngot đo\ng n’hanh rvê yơn lah rnăk wâl hôm u\ch t^ng he đo\ng. Ntoh bah nău jêr jo\t bah săk he nơm, hôm jê| hăn nti ta nkual yôk prêh ri gung trong hăn jêr jo\t đo\ng jêng he u\ch trêng nti tay nău g^t blău n’hanh nt^m nti an ăp kon se, ăp kon se geh nău g^t an săk he nơm gay ban kơt ăp băl mpôl ndrel rơh năm deh”

Ntu\k nhih nti Tiểu học La Văn Cầu geh 2 jrô nti, đah rlău 60 kon se nti. Le\ rngôch kon se nti ta aơ lah oh kon [on lan nu^h Mông da dê, gu\ rêh ta rku\m ăp [on lan gu\ ta xã Đăk Rmăng. Ntơm bah nar geh nhih nti mhe, me bơ\ kon se ta aơ bah hôm ma ơm ôi hăn luh mir jan ba ri le\ d^ng nu^h rong đêt mông ôi n’hanh kêng măng nju\n wơt oh kon hăn tât nhih nti. Gu\ êng bah dih n’gơr uănh oh kon tâm jrô nti, nô Thào A Thay – du hê bơ\ kon se nti lơn ma saơ yô| nđach ăp nai nt^m n’hanh kon se nti.

“ Ăp nai nt^m lăp ta aơ ri du\t jêr jo\t n’hanh krit đo\ng yor gung trong ju\r djơh, tât khay mih gung trong du\t bo\k mb^r. Bol ma kơt nê| he du\t rhơn đo\ng rnôk ăp nai nt^m nti u\ch lăp êng ta aơ nt^m nti jêng lah ue\h nai nt^m nti du\t âk đo\ng. Mpo\ng jêh aơ tay ngih dak mbra nkra n’hanh [ư mhe ăp gung trong ue\h lơn gay rsong hăn dơh soih lơn”.

Nai Lý Seo Chá, Groi hiệu trưởng nhih nti Tiểu học La Văn Cầu, xã Đăk Rmăng, Nkuâl Đăk Glong an g^t: Rku\m [on lan gu\ mbrô 8 ntơm nơh mô geh nhih nti. Tât năm 2019 ăp nu^h lo\ng nuih n’hâm mơ rgop mon [ư an 4 jrô nti, jêng nhih nti do\ng [ư ntu\k gay an ăp kon se ta rku\m [on lan gu\ mbrô 8 n’hanh 3 rku\m [on lan gu\ wa\r kiău ma. Gu\ nt^m nti ta aơ, le\ ma nai nt^m Lý Văn Là n’hanh nai nt^m Vàng Thị Chim lah nu^h u\ch râng êng da dê, mô ho\ geh sa prăk khay. Ban Giám hiệu Nhih nti Tiểu học La Văn Cầu dôl rgum nai nt^m nti ndrel nsum ti ntop kơl ăp nai nt^m nti gu\ njâm ta [on tâm n’gle\ nău dơi an:

“ Ta năp măt, đăp mpăn nău rêh bah nai nt^m nti ta phân hiệu rku\m 8 ri công đoàn kan nsum đah nhih nti tâm pă dăp rgum an bar nai nt^m nti geh ntu\k gu\ ntu\k rlu. Ta năp măt ri ân đă nu^h [on lan ntop kơl gay nai nt^m nti đăp mpăn, nhih nti ndrel ăp nai nt^m nti n’hanh ăp công đoàn viên bah nhih nti mbra dăp rgum an nău gu\ sa ntu\k pah kan an 2 nai nt^m nti ta rku\m mbrô 8 dja”.

Geh âk nkô| [ư bar nai nt^m nti mom u\ch krêp dêh êng đah [on, yơn nklăp nău ntru\t ntrôl du\t têh bah khân păng ntoh bah nău tâm ro\ng, nău tâm yô| nsum đah nău jêr jo\t krit jêr bah kon se nti kăl e bah săk he nơm. Ntơm bah aơ, ăp kon se ach o mbra g^t nău ngơi yăn, mbra dơi kơi nti ăp to\ng nău g^t blău n’hanh rlău ma nê lah nsrôih jêng geh nău ro\ng têh jêng let năp tay chrat ang ue\h lăng lơn./.

Hoàng Qui- Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương