Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

 

            VOV4.Mnông- Tât a[aơ le\ geh 27 xã bâh n’gor Kon Tum le\ geh tâm di đah nău mpo\ng nkual [on lan mhe. Tâm rnoh aơ xã Đăk Tơ Lung ta nkuăl Kon Rẫy lah xã nkual 3 du\t jêr jo\t đah rlău 95% rnoh nu^h lah nu^h rnoi đê| Xơ Đăng. Bâh geh n’hao nău tâm rnglăp, n’gâng kan n’hanh nu^h [on lan ta ntu\k le\ nsum soan, tâm ban nuih n’hâm hun hao [ư lôch 19/19 nău mpo\ng gay ma an jêng xã nkual 3 bôk năp bâh Kon Tum geh tâm di nkual [on lan mhe.

 

            Kon Mong Tu lah ngoăy tâm 8 [on bâh xã Đăk Tơ Lung, nkuăl Kon Rẫy. Êng đah ntơm nơh, trong hăn let [on lôch ne\ hăn let ăp trong [on le\ mô hôm geh bo\ mh^r tâm khay mih n’hanh nsu\k neh tâm khay wai. Bar ding trong le\ to\ bê tông kloh ueh, [on lan hôm nha tăm tơm si nđir  nkre lah âk ntil kao si êng ta p^t trong. Nô A Minh, nu^h [on lan Kon Mong Tu an g^t, mô dơn trong [on văr ne\ kloh ueh ma nău rêh bâh 97 rnăk [on lan le\ rgâl âk đo\ng. ntơm nơh [on lan geh bar pe jât rnăk ach o r^ a[aơ hôm nha kanu\ngbar pe rnăk dơm. Dơi geh nău aơ lah bâh le\ rngôch ăp nu^h [on lan tâm [on saơ nău kan nơm n’hanh nău geh ueh nsum jêng le\ nsum soan,  du nuih n’hâm nsrôih rdâk njêng nkual [on lan mhe.

            “{on lan thôn Kon Mong Tu s^t ta nkual [on lan mhe tât râng nsrôih. Geh du đê| rnăk pă neh gay ma [ư trong hăn tâm let thôn, trong pah kan jan sa. Mpeh nău hun hao pah kan jan sa nău rêh jêng lah [on lan geh rgâl mpeh tơm tăm, ngăn lah tơm tăm geh săk rnglăy âk kơt lah tơm sầu riêng, bơ cà phê. Thôn Kon Mong Tu a[aơ trong hăn le\ du\t ueh, mât đăp mpăn ueh mpeh ntu\k gu\ rêh.

            Gay ma dơi rdâk njêng nkual [on an mhe ta xã nkual 3, đah rnoh nu^h [on lan rnoi đê| rlău 95%, n’gâng kan xã Đăk Tơ Lung n’hanh nkuăl Kon Rẫy ua\nh năl nău kan mbơh tơih an geh an lor bôk năp. Bâh geh rgâl nău m^n bâh nu^h [on lan, geh nău kơl an bâh ăp nu^h bu ranh [on, nu^h geh nău knơm n’hanh mpôl cán bộ ntu\k kan ba dâng jêng nău bôk năp ntôn lan jêr jêng dơh lơn. Kơt lah nău pơk hvi trong hăn mô lah rdâk njêng [ư ndơ do\ng trong hăn ta ntu\k rêh jêng. 25 rnăk [on lan tâm xã le\ pă an rlău 6 rbăn mét vuông neh gu\ n’hanh neh pah kan tuch tăm. Tâm ne\ ntoh lư lah rnăk vâl wa Y Ne, ta [on Kon Mong Tu pă an 280 mét vuông neh măt trong tỉnh lộ 677 gay ma [ư trong hăn tât ngih rông bâh [on lan n’hanh 1.200 mét vuông neh tuch tăm gay ma [ư trong hăn let nkual [ư dak Tơ Lung. Rlău ma ne\, nu^h [on lan hôm nha tâm rgop an rlău 1 rmen prăk, bar pe jât nar pah kan gay ma [ư ngih rông way ơm, rdâk njêng nău kan nsum kơt ntung trong dak do\ng n’hanh pah kan jan sa. Wa A Tú, kruanh thôn Kon Bỉ ngơi:

            “{on lan lah nu^h [ư tơm, lah nu^h geh dơn do\ng nău kan aơ. Gâp đah nău kan lah kruanh thôn mbơh tơih tay an [on lan an geh hăn lor bôk năp. Rnôk ma kruanh thôn le\ [ư r^ [on lan mbra [ư t^ng. le\ rngôch ăp trong hăn rdâk njêng ta thôn r^ le\ rngôch [on lan geh tât râng pă neh da dê”.

            Ndâk nsơm dơi nău nsrôih, n’hao dơi nău kan, tâm bơi tât 10 năm rdâk njêng nkual [on lan mhe, xã Đăk Tơ Lung, nkuăl Kon Rẫy le\ rgum geh le\ rnoh prăk ntuh kơl lah rlău 150 rmen prăk gay ma nkra mhe, [ư nâp ueh bơi tât 42 km trong hăn ta nkual [on lan, kơl rdâk njêng 8 ngih rông văn hoá, [ư nâp ueh ngih nti, ntuh kơl an nu^h [on lan hun hao pah kan jan sa, do\ng an geh săk rnglăy rlău 8.500ha neh tuch tăm, mât bri..Rnoh rnăk ach o bâh xã bah rlău 41% a[aơ hôm 6,93%.

Du\t rhơn lơn lah nđâp ma nu^h [on lan n’hanh n’gâng kan ta ntu\k le\ mô u\ch, mô tâm di đah nău geh dơi ma a geh nsrôih âk tay lơn gay ma mât nâp nâl n’hanh n’hao an săk rnglăy ăp nău mpo\ng. wa Nguyễn Minh Trí, kruanh UBND xã Đăk Tơ Lung an g^t:

            “Na nê| lah nău mpo\ng mpeh nău geh, nău mpo\ng mpeh rnăk ach o bol ma le\ dơi geh yơn ma hôm mô ho\ nâp nâl. Jêng tâm rnôk tât atay Uỷ ban xã rgum rgâl mhe tơm tăm kon rong, rgâl mhe ăp rnoh neh pah kan tuch tăm ăp tơm mô jêng, rgâl tăm ăp tơm geh rnoh wa\ng sa âk. Ta meng ne\, rgum ntuh kơl, hun hao ăp rmôt kan ndrel ta ntu\k tâm ban kơt Hợp tác xã gay ma bâh ne\ njêng nău dơh nơih an [on lan tâm rnôk tăch ndơ geh [ư tâm ban kơt ndrel đah nău tâm rgop ăp rnoh khlăy”.

            Đah nău to\ng 19/19 nău mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe, khay 6 mhe nơh n’gâng kan n’hanh nu^h [on lan xã Đăk Tơ Lung, nkuăl Kon Rẫy geh vơt dơn Quyết định bâh UBND n’gor Kon Tum kơp dơn xã Đăk Tơ Lung geh tâm di nkual [on lan mhe năm 2019. rhơn lơn tay lah tâm 27 xã geh tâm di nkual [on lan mhe bâh n’gor Kon Tum kơp tât a[aơ, r^ Đăk Tơ Lung lah xã nkual 3 bôk năp kơp dơn geh nchih ta rnoh săk xã nkual [on lan mhe bâh n’gor.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương