Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

VOV4.M’nông – Kêng măng 19/11, Mpôl pah kan bah Rnâng kan n’gor uỷ Dak Lak le\ tât khâl mbah rhơn cán bộ, nai, nu^h kan n’gâng kan nt^m nti, Ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên n’hanh Ngih sam [u\t Chính trị n’gor di nkah g^t 37 năm Nar Nhà giáo Việt Nam. Ta ăp ntu\k tât khâl, Mpôl pah kan le\ mbah rhơn, rnê ăp nău dơi geh ma rmôt cán bộ mât uănh, nai, nu^h kan ăp ntu\k le\ dơi geh tâm năm bah năp. Nkre mo\ng u\ch năm tât, ăp ntu\k kan mât ue\h tay nuih n’hâm tâm rnglăp, u\ch ro\ng đah nău kan, rdâk nkra ăp jêr jo\t, lôch ue\h nău kan dơi jao, rgop nt^m nti, n’hao ue\h nu^h kan an Dak Lak lah êng n’hanh nkual Tây Nguyên lah nsum.

N'gor uỷ tât khâl an kao si ngih nti Đại học Tây Nguyên

          Ta Dak Nông, UBND n’gor le\ tât khâl, rhơn cán bộ mât ua\nh, nai nti, nu^h kan bâh ntu\k kan nt^m nti, ngih nti chính trị n’gor n’hanh ngih nti Cao đẳng cộng đồng Dak Nông. Ta ăp ntu\k tât khâl, nu^h leo kan UBND n’gor Dak Nông lah na nê|, nău kan nt^m nti geh nău kan du\t khlăy tâm nău hun hao bâh nhih dak lah nsumn’hanh n’gor Dak Nông lah êng. Yor ne\, le\ rngôch cán bộ, nai nti, nu^h kan ăp ntu\k geh nsrôih tay lơn , tiăr nti,mât ueh nău m^n, n’hao nău g^t vât way kan gay ma an tâm di đah nău u\ch hun hao ăp nar lơ ma âk bâh ntu\k rêh jêng. Tâm let năp tay, n’gor an geh mât ua\nh ntuh kơl tay mpeh ndơ do\ng, geh tay ăp nău kơl, nău pă an gay ma nta nău dơh nơih n’hao tay lơn nău ueh di nt^m nti n’hanh nt^m nti rnoh nu^h pah kan.

Nu^h leo kan n'gor Dak Nông tât khâl rhơn cán bộ, nai nti ngih nti chính trị Dak Nông

        Ta Kon Tum, Mpôl pah kan bah n’gor tât khâl, mbah rhơn N’gâng kan nt^m nti n’gor, Ngih sam [u\t chính trị n’gor n’hanh Phân hiệu đại học Đà Nẵng ta Kon Tum. Ta ăp ntu\k tât khâl, Mpôl pah kan n’gor đă Phân hiệu Đại học Đà Nẵng ta n’gor n’hanh Ngih sam [u\t Chính trị n’gor an uănh m^n n’hao ue\h nt^m nti bah rmôt nai gay nt^m nti mpeh lý luận chính trị n’ahnh nău way pah kan an rmôt kan bộ, công chức, viên chức, rgop nta an nu^h kan g^t blău rho\ an nău kan hun hao wa\ng sa-rêh jêng bah n’gor.

Tât khâl rhơn phân hiệu ĐH Đà Nẵng ta Kon Tum

Kruanh n’gor Kon Tum đă nău kan dơi kan an uănh kơp tay ăp nu^h nti to\ng ăp n’hanh đă ăp nkuăl, nkual [on têh geh trong nchrăp nt^m nti tay gay n’hao ue\h nu^h kan ta ăp ntu\k bah dâng.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng