Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri, 19/8, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hăn tât mpoh nhang, nkah g^t Kruanh Hồ Chí Minh ta Jay 67, Mpeh nkual ơm yău kruanh Hồ Chí Minh ta nhih pah kan kruanh dak. Tâm mông nar huêng khlay, ta năp săk huêng bah Kruanh Hồ Chí Minh, Kruanh Quốc hội ho\ mpoh nhang [ô kah, chu\n mbah mpơl nuih n’hâm uănh khlay, nkah g^t du\t n’hâm đah Kruanh Hồ Chí Minh.

Nu^h kruanh têh blău bah rnoi nu^h Việt Nam. Kruanh Quốc hội lah rjăp, aơ lah nău kan têh khlay, huêng ngăn ma kruanh rđău kan Đảng, ngih dak n’hanh [on lan jao an cán bộ, công nhân viên Nkual di tích; nkre u\ch ro\ng đơn vị t^ng [ư jăp tay nău kan mât ndray ăp ndơ ơm yău hôm nkah an tay mpeh Wa an rơh kon său bah kơi tay. Nkual nkah ndray Kruanh Hồ Chí Minh lah nkual ơm yău gưl neh dak mha êng, ntu\k kruanh Hồ Chí Minh ho\ gu\ rêh n’hanh pah kan tâm 15 năm kêng du\t nău rêh (1954- 1969), ntu\k đâng dơ ăp rnoh khlay mpeh ntu\k ơm yău, si [u\t ơm, drăp ndơ ơm n’hanh ue\h măt uănh ntu\k gu\ rêh, an saơ ngăn nău rêh du\t n’hâm têh ue\h bah Kruanh Hồ Chí Minh- Nu^h dăng janh rklaih luh rnoi nu^h Việt Nam, nu^h kan văn hoá du\t n’hâm g^t blău./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng