Pơk uănh mông nar djăt: 10/7/2020

VOV4.Mnông- Pah kan đah nu^h leo kan n’gor uỷ Dak Nông tâm nar 9/7, kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đă nu^h leo kan n’gor ua\nh njrăng, nău kan mpôl rnoi lah nău kan tơm khlăy. Yor ne\ an geh nsrôih mât ua\nh an ueh nău m^n nău ntru\nh kan bâh Đảng, nău kơl pháp luật mpeh phung chroh, mpôl rnoi.

Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân an lah, [ư t^ng nghị quyết 11 bâh Đảng bộ n’gor, bôl ma le\ du\t nsrôih, yơn lam n’gor kanu\ng geh 14/21 nău mpo\ng kan ndơ\ mbơh. Tâm let năp tay, kruanh Quốc hội đă n’gor Dak Nông an geh ua\nh nđôi tay nău mbrơi pah kan, nău kơl kan le\ geh ntru\nh mbơh yơn ê ho\ geh mbơh [ư, mô lah [ư t^ng ê ho to\ng ăp. [ư ueh jăp nău kan rdâk njêng Đảng, rdâk njêng trong kan chính trị kloh ueh, nâp dăng, n’hao nău kan nău m^n, rgo\ jă, mât ua\nh, mât răng dăng nău kỷ luật đảng. kruanh Quốc hội nkah đă nu^h leo kan n’gor Dak Nông mpeh nău kan mpôl rnoi, mât đăp mpăn rnă njrăng, chính trị ta ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng