Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi (6/7), Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân râng n’hanh lah ta rơh ntơm pơk rơh hop tâl 15. Hội đồng nhân nkual [on têh Hà Nội khóa XV, năm kan 2016-2021. Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lah rjăp, ân n’hao nău khlay [ư tơm n’hanh nău dơn kan bah Hội đồng nhân dân tâm nău t^ng [ư n’glêh an ăp nkô| nău tơm khlay bah Nkual [on têh, lơn lah nău dơi kan bah Hội đồng tâm nău n’glêh an ăp trong kơl prăk kaih- ngân sách mha êng t^ng Nghị quyết 115 bah Quốc hội.

Nkual [on têh Hà Nội ân t^ng [ư jăp, geh nău tam nău ntru\nh mbrô 35 bah Bộ Chính trị mpeh Đại hội đảng bộ ăp gưl hăn tât Đại hội đại biểu lam dak tâl XIII bah Đảng n’hanh nău ntru\nh mbrô 45 bah Bộ Chính trị mpeh rđău kan geh nău dơi rơh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV n’hanh bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ăp gưl năm kan 2021-2026 gay sơch luh ăp nu^h ntơh măt ntoh lư, di lah ntơh măt an nău m^n, nău u\ch ro\ng n’hanh nău dơi [ư tơm bah [on lan tâm Quốc hội n’hanh Hội đồng nhân dân ăp gưl năm kan mhe./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng