Pơk uănh mông nar djăt: 18/7/2019

VOV4.Mnông – Ôi nđaơ, ta Ngih Quốc hội, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân le\ wơt Rmôt nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Nam bah Quốc hội Pháp. Kruanh Quốc hội răm rhơn saơ nău tâm boh dăch dêh Việt Nam-Pháp dôl nar lơ hun hao dăng n’hanh nâp nâl, lơn lah kơp bah rnôk 2 dak ndâk njêng tâm boh kan ndrel năm 2013. Kraunh Quốc hội lah rjăp, kan ndrel wa\ng sa n’gâng tơm kơl lor tâm boh tâm rnglăp trong kan đah 2 dak.

Kruanh Quốc hội wơt rmôt hữu nghị Pháp

 

A[aơ Pháp lah nu\ih ntuh kơl châu Âu têh tal 3 bah Việt Nam đah 2,8 rmen đôlar an rlău 500 nău nchrăp [ư; kan ndrel tăch rgâl têh tal 4 bah Việt Nam ta châu Âu; geh tăch rgâl ăp ding năm e rlău 5 rmen đôlar. Việt Nam uănh lah prêh n’hanh mpo\ng Pháp mât tay ntop kơl ODA, uănh khlay tâm ăp ntil ntu\k ntô gu\ âm, lo\ mir, ngăn lah tăm bri n’hanh rchăng n’gang trôk nar lơh. Kruanh Quốc hội mpo\ng ăp đại biểu Quốc hội Pháp ntop kơl tay, nta nơih an nsum mpôl nu\ih Việt Nam ta Pháp gu\ rêh, nti n’hanh pah kan đăp mpăn, rgop an nău hun hao bah ăp dak n’hanh nău hun hao tâm boh Việt Nam-Pháp.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng