Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: {an rđău đă bôk nău kan tâm boh nsum đah Bộ Chỉ huy Quân sự n’gor đah ăp mpôl kan chính trị - rêh jêng kon nu^h n’gor Lâm Đồng (way kuăl lah {an rđău đă 502 n’gor) ho\ [ư tâm nchră n’glôch jêh pah kan nsum năm 2020. Tâm năm 2020, {an rđău đă 502 n’gor ho\ kan nsum [ư pah kan rgo\ jă ta xã Gia Bắc, nkuâl Di Linh. Lôch nê ho\ rgum geh rlău 4 rmen prăk gay t^ng [ư ăp nău kan, gâl kan ntop kơl [on lan xã Gia Bắc [ư 20 mblâm jay, 21 ntu dak kloh rsang, 10 jâng gung xi măng, 10 jay ăch chrach an nu^h [on lan ta ntu\k; pă an ndơ ntru\p do\ng ta hội trường an 5 thôn. Ta rnôk tâm nchră, {an rđău đă 502 bah n’gor ho\ an do\ng trong r[o\ng, nău kan tơm khlay tâm boh kan nsum tâm let năp tay, tâm nê, năm 2021, {an rđău đă 502 bah n’gor mbra kan nsum t^ng [ư rơh pah kan rgo\ jă rgum ta xã Đưng K’Nớ, nkuâl Lạc Dương./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương