Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2020

VOV4.M’nông: Lào mbơh dak dja mbra nt^l le\ rngôch mpông n’har bri hăn dak bah dih ntơm bah nar 30/3 tât 19/4, lơi ir an nu^h Lào n’hanh nu^h dak bah dih rsong hăn cán bộ, công chức pah kan ta jay ntơm bah 1 tât 19/4 n’hanh du đêt trong nkra lhăt gay nking nchăng nuh srê Covid-19 dôl tât krit nji ta Lào. Du\t njrăng, Lào nt^l le\ rngôch mpông n’har bri đah ăp nu^h luh lăp, kơp le\ ma ăp nu^h ho\ dơi an lăp, yơn lah, nu^h dak bah dih u\ch plơ\ s^t dak mbra nta trong dơh. T^ng [ư nt^l tay mpông n’har bri tơm me, mpông n’har bri kon n’hanh trong glăt, rlong pơk ho\ an do\ng ntơm nơh. Ăp nău kan n’gluh n’glăp ndơ hôm dơi [ư t^ng di quy định ho\ nt^m nti t^ng trong lhăt./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng