Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

VOV4.M’nông – Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kuăl jă ăp rơh dun nău tâm rkeh rnoi mpôl ta Mỹ geh du trong đăp mpa\n, nkre ntru\t ăp nu^h kruanh n’hanh n’gâng kan Mỹ djăt nău rgop bah nu^h [on lan. Nău kuăl jă ndơ\ tâm rnôk ăp rơh dun ta Mỹ geh jêh nău cảnh sát ntôn kh^t du hê nu^h bu klô nu^h Phi le\ jêng nău tâm dông. T^ng nu^h kruanh Liên hợp quốc, ăp nău đă bah nu^h [on lan an dơi djăt, yơn an dơi [ư t^ng trong đăp mpăn n’hanh n’gâng kan [on lan an saơ nău ât. Wa lah rjăp, ta Mỹ mô lah ăp dak êng ta lam ntu\r neh, nău âk ntil mô di lah du nău ntêt nkri. Yơn lah nău lôch ue\h bah ăp kon nu^h âk ntil ta ăp dak an geh du nău ntuh kơl têh n’hanh hăn ndrel đah nău rêh jêng.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng