Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông – Phu\t mrô 9 hăn rlău ăp n’gor miền Trung [ư khuch khat hô ngăn. A[aơ, ăp ntu\k aơ dôl rgum soan nkra khuch khat jêh phu\t. T^ng nău mbơh bah Ban nt^m rđau hăn lor rdâng đah phu\t mrô 9, tât ding nar 29/10, phu\t mrô 9 le\ [ư 2 nu^h kh^t, 55 nu^h roh yor p^ch rlâm yôk ta n’gor Quảng Nam; rlău 2.500 mlama jay geh rlâm, bơi 89 rbăn ngih plôk chor. Geh tât nău p^ch rlâm yôk ta thôn 1, xă Trà Leng, n’hanh thôn 1 xă Trà Vân, nkuăl Nam Trà My, n’gor Quảng Nam, rmôt kan dơi kan le\ joi saơ 16 nu^h, 12 nu^h sôt rmanh dơi ndơ\ tât ngih dak si, a[aơ joi tay rnoh nu^h roh. Ta n’gor Quảng Ngãi, bôl dak le\ hu\ch yơn du đêt nkual rđu\ng hôm e nkhah êng yor dak băm. {on lan le\ rgo\ jă cán bộ jur ăp ntu\k tâm rgop đah ăp rmôt công an, tahen kơl [on lan nkra khuch khat phu\t mrô 9.

Ta Hà Nội, ntơm bah ôi 29/10, Văn phòng rnâng kan {an rđău đă Trung ương mpeh njrăng n’gang trôk nar lơh hop nchră ăp trong nkra bah dak bu\k. Rgum kơl joi nu^h geh mâp rmoh rmanh tă bah trôk nar lơh n’hanh mâp đăp mpăn tay săk rêh kon nu^h ta năp nău chrai bah phu\t mbrô 9 lah nkô| tơm dơi ăp đại biểu lah rjăp ta rơh hop. Geh tât 2 bôk duk bah n’gor Bình Định đah 26 nu^h lơh joi ka ta dak lêng, 2 duk mât njrăng lơh joi ka n’hanh 1 bôk duk tahen dak lêng ho\ tât dơi ntu\k geh mât rmanh n’hanh dôl kơl joi nu^h roh. Mpôl tahen dak lêng nkual 4 njêng ntu\k mât bôk rđău đă bah kơi gay rgum ăp ndơ do\ng n’hanh kon nu^h gay kơl joi ăp nu^h [on lan lơh joi ka. Ntơm bah khuch khat p^ch rlâm neh ta nkuâl Nam Trà My, n’gor Quảng Nam bôr roh 53 nu^h, du đêt  nu^h an lah, ân ơm lor nchrăp ntrơn du nu^h [on lan ta ăp nkual prêh klach rvê, geh ma nău roh đăp mpăn tât ntu\k đăp mpăn lor rnôk geh mih dak bu\k gay hu\ch bah khuch khat./.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương