Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.Mnông- Kêng măng nar 24/9, ta ntu\k kan Trung ương Đảng, mpôl kan leo [ư kơl an Đại hội Đảng lam dak tal 13 r[u\n nchră tal 3. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, rnâng kan Ban bí thư, kruanh mpôl kan leo rơh r[u\n nchră. Ăp đại biểu tât râng r[u\n nchră le\ djăt n’hanh tâm nchră mpeh nău mbơh [ư ăp nău kan nchrăp an nău leo [ư kơl an đại hội 13 bâh Đảng tâm ba năp nơh n’hanh nău kan tâm let năp tay. Nglôch lôch rơh r[u\n nchră, đồng chí Trần Quốc Vượng đă, ăp ntu\k kan an geh ua\nh nđôi tay, mbơh [ư tay ăp nău kan geh mpôl kan pă leo [ư n’hanh n’hao tâm rgop đah ăp ntu\k kan geh tât, gay ma der nău tih, mât đăp mpăn pah kan kơl [ư t^ng ueh, mpêt nkrem, đăp mpăn. T^ng nău mbơh bâh đồng chí Trần Quốc Vượng nău mbơh [ư ueh nău kan ăp mpôl leo kan kơl an đại hội bâh ăp ntu\k kan, n’gâng kan mbra ntop kơl an nău dơi bâh Đại hội 13 bâh Đảng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương