Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2021

 

 

VOV4.M’nông: T^ng Luật luh, lăp bah nu^h [on lan neh dak Việt Nam, “luh n’har lah nău nu^h [on lan Việt Nam luh bah neh dak Việt Nam rlău mpông n’har bri bah Việt Nam. T^ng nê, nu^h [on lan Việt Nam lah nsum n’hanh nu^h rnoi mpôl đê| lah êng geh ăp nău dơi bah kơi aơ: Dơi pă an si [u\t luh lăp t^ng quy định bah Luật dja. Nu^h to\ng bah 14 năm deh let lơ geh nău dơi sơch pă an hộ chiếu geh ntru\p chíp điện tử, dơi mât mpôn nău lư êng săk, mât ndâp rnăk wâl tâm Ntu\k rgum mât prăp nău lư neh dak mpeh luh, lăp bah nu^h [on lan Việt Nam, mô kơp nu^h ân mbơh g^t nău lư, si [u\t rgum nchih t^ng quy định bah pháp luật; đăp mbơh nchih nău lư mpeh luh, lăp bah he; đă nchih, rgâl nkra nău lư tâm Ntu\k rgum mât prăp nău lư neh dak mpeh luh, lăp bah nu^h [on lan Việt Nam, si [u\t luh, lăp bah he gay đăp mpăn ăp to\ng, di; do\ng hộ chiếu bah he gay [ư rho\ do\ng mô lah ăp si [u\t êng [a [a\ t^ng quy định bah pháp luật; Lah phong, rlăch dun, đă trok tâm t^ng quy định bah pháp luật.

Đah [on lan nu^h rnoi mpôl đê| gu\ rêh ta nkual jru, nkual ngai, nkual n’har bri, mpông n’har bri, nău luh hăn bah dih ân dơi đă pă an si [u\t way rsong hăn mbro. Yor t^ng luật, ăp nu^h dơi pă an si [u\t rsong hăn mbro lah: Nu^h [on lan Việt Nam gu\ ta gưl xã, nkuâl, n’gor geh nsum trong n’har bri đah dak băl kâng n’har; Cán bộ, công chức, viên chức n’hanh nu^h kan mpeh nhih pah kan, mpôl kan, doanh nghiệp bah n’gor geh nsum trong n’har bri đah dak kâng n’har; Cán bộ, công chức, viên chức n’hanh nu^h kan mpeh nhih pah kan, mpôl kan, doanh nghiệp ta trung ương, n’gor êng yơn geh nhih pah kan gu\ [ư ta n’gor geh nsum trong n’har bri đ\ah dak băl.

Tâm ban kơt ăp nu^h [on lan Việt Nam êng [a [a\ đo\ng, nu^h rnoi mpôl đê| dơi luh bah dih n’har rnôk geh to\ng ăp ntil ndơ bah kơi aơ: Geh si [u\t luh lăp hôm ue\h kơt ơm, hôm nar ton do\ng; đah hộ chiếu ân hôm nar ton do\ng ntơm bah 6 khay let lơ; geh thị thực mô lah si [u\t năl di, an saơ dơi dak tât an lăp, mô kơp nu^h an rong dơm thị thực; mô mpeh săk nu^h geh mpăng an luh bah dih, mô dơi an luh, geh manh ntruch tay nar an luh t^ng quy định bah pháp luật. Nu^h mô hôm g^t kah săk he nơm [ư, nu^h jêr g^t rvê, [ư tơm săk nơm t^ng quy định bah Bộ luật Dân sự, nu^h mô ho\ to\ng 14 năm deh bah dih ăp nău dơi quy định ta khoản 1 Điều dja ân geh nu^h ntơh măt tâm di hăn ndrel.

Tâm bah ri aơ nơh, nô nău nu^h rnoi mpôl đê| ta nkual jru ngai luh hăn mô geh nău way bah dih n’har bri hăn kan, hăn thuê nar lơn ma âk n’hanh ru\ hôch âk nău tât jêr. Lơn âk nu^h luh mô geh nău way lah nu^h rnoi mpôl đê| gu\ rêh ta ăp xã nkual jru, nkual ngai, geh nău rêh rnăk wâl jêr jo\t, nău g^t blău êng hôm mpêt đê|, yơn bol ma dah nău nkô| ri nău rsong hăn êng rlău n’har bri mô geh nău way lah tih pháp luật, [ư roh đăp mpăn rnă njrăng. Rlău ma săk nu^h hăn rlău n’har bri nơm ân tâm rdâng đah âk nău tât rmon rman, mô dơn nê jêng tât geh kh^t să rlă lu\, tă bah hăn kan mô geh nău way jêng nu^h kan mô dơn geh du nău kơl bah ăp nhih pah kan dơi kan dak tơm ta ntu\k. Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Groi kruanh jrô kan rnă njrăng dak bah dih, Công an n’gor Yên Bái- ngoăy tâm ăp n’gor geh nu^h rnoi mpôl đê| luh hăn mô geh nău way du\t âk lam dak – an g^t:  

T^ng [ư geh nău tam nău ntru\nh bah UBND n’gor Yên Bái mpeh pah kan n’hao dăng mât uănh hu\ch bah nău kan luh bah dih mô geh nău way, nkre nta joi nău kan đăp mpăn ta ntu\k, gay wa\ch rgum tơm nu^h kan, nkoch trêng rgo\ jă [on lan đăp mpăn nău rêh, mô hăn luh bah dih n’har dak bah dih mô geh nău way. Rlău ma nê, kan nsum đah ăp nhih pah kan dơi kan, công an ăp nkuâl nsrôih rlăch ndăng nkra rmal ăp ntil nău tih tăch rvăt nu^h, leo nju\n nu^h hăn luh dak bah dih mô geh nău way…

Mpeh nău dơi đah neh dak gu\, Điều 2 Luật Quốc tịch quy định:

1. Ta dak Cộng hoà xã hội chủ  nghĩa Việt Nam, ăp du hê nu^h geh nău dơi geh neh dak gu\ bah he. Nu^h [on lan Việt Nam mô geh mprơh gu\ neh dak Việt Nam, mô kơp nu^h quy định ta Điều 31 bah Luật dja.

2. Ngih dak Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lah Ngih dak dơn ngoăy bah ăp rnoi nu^h ndrel gu\ rêh ta neh dak Việt Nam, ăp nu^h bah ăp rnoi mpôl geh nău tâm ban mpeh nău dơi geh neh dak Việt Nam.

T^ng nê, nău geh neh dak Việt Nam mô geh nău tâm mưch rmot đah ăp rnoi nu^h ndrel gu\ rêh ta neh dak Việt Nam. Ăp nu^h [on lan Việt mô geh mprơh nău dơi geh neh dak ri tâm ban da dê mpeh nău dơi geh neh dak Việt Nam.

T^ng quy định, nu^h Việt Nam dơn an geh du neh dak gu\ dơm. Nkhêp nu^h Việt Nam lăp săk neh dak êng, ri ân ntlơi neh dak Việt Nam. Yơn lah, t^ng Luật quốc tịch, ri tâm du đêt nu^h, du hê nu^h dơn an gu\ ndrel 2 neh dak. Wa Trần Tuấn Anh, Công ty Luật Thiên thanh, Mpôl luật sư nkual [on têh Hà Nội rblang:

Nkhêp geh nău mha êng dơi geh Kruanh dak Cộng hòa XHCN Việt Nam an ndjôt săk neh dak Việt Nam tâm rnôk nê hôm ndjôt săk neh dak êng đo\ng. Mô lah nkhêp nu^h Việt Nam gu\ ta dak bah dih ho\ geh ndjôt săk gu\ dak bah dih yơn dăn gu\ tay ta Việt Nam, mô lah nkhêp nu^h dak bah dih tâm gu\ ur so\k sai Việt Nam dơi ndjôt săk neh dak Việt Nam đo\ng. Hôm nkhêp geh kon se dơi nu^h Việt Nam dơn [ư kon mât n’hanh dăn lăp neh dak Việt Nam ri nu^h nê ntop geh tay 2 neh dak, nu^h dak Việt Nam n’hanh nu^h dak bah dih”.

T^ng quy định dja, nu^h rnoi mpôl đê| tâm ban kơt le\ rngôch ăp nu^h [on lan Việt Nam, geh nău dơi geh moh săk neh dak tâm ban nsum da dê./.

(Thu Hòa/VOV4)- Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương