Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2020

VOV4.M’nông Tây Nguyên lah nkual geh neh tăm cà phê du\t têh lam dak đah bơi 540 rbăn ha, bar pe năm aơ rnoh khlay cà phê ju\r thuk ndrel đah nê nuh srê Covid-19 ntưp rêng lam ntu\r neh, lơn lah nkual châu Âu ho\ khuch hô tât n’gâng kan cà phê Tây Nguyên, âk ntu\k tăch rgâl nt^l mpông, rnoh khlay cà phê ju\r du\t thuk tâm 10 năm rlău aơ [ư le\ ma [on lan kan lo\ mir n’hanh doanh nghiệp rvah rvăch.

 Yan năm mhe rlău rnăk nô Lê Phước Ngà, ta thôn 9, xă Tân Sơn, nkual [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai pe\ geh 2,5 tấn cà phê rlăi bah 1ha mir. Bah năp Tết âm lịch, nô le\ tăch 1,5 tấn gay do\ng, trok rnon. 1 tấn hôm e, nô kap rnoh cà phê hao tay, yơn lơ kâp, rnoh lơ jur. Mô dơi kâp tay, nô Lê Phước Ngà an tăch rnoh cà phê hôm e đah rnoh 30.000 prăk/kg gay geh prăk ntuh kơl an mir cà phê:

Băng: “Rnoh khlay kơt a[aơ ri nu^h [on lan khuch âk ngăn. Phân poh, dak si moh ndơ khlay đo\ng, nu^h kan khlay đo\ng, prăk do\ng moh ndơ khlay đo\ng yơn rnoh cà phê lo\ hu\ch. Kơt aơ nu^h [on lan njê ngăn”.

Ndrel đah nu^h [on lan, ăp doanh nghiệp tăch rgâl, tăch n’gluh cà phê ta Gia Lai dôl klach rvê yor khuch bah srê Covid-19. wa Nguyễn Minh Đường, Kruanh Công ty Tăch n’gluh ndơ lo\ mir Tây Nguyên (nkuăl Ia Grai, n’gor Gia Lai) an g^t, rnoh khlay cà phê dôl jur thuk hô, a[aơ knu\ng nklăp 30.000 prăk/kg, đêt lơn nkôp đah rnoh khlay lah 32.000-33.000/kg. Rnoh thuk [ư nu^h [on lan n’hu\ch tăch luh, doanh nghiệp mô to\ng ndơ an tăch n’gluh.

{on lan Tây Nguyên du\t rvê yor rnoh khlay cà phê na nao jur hu\ch


Rnoh cà phê na nao jur thuk ăp năm bah năp n’hanh rnôk aơ dôl ta rnoh đêt ngăn tâm 10 năm plơ\ ma aơ. Nău aơ hôm [ư nu^h [on lan geh trong sreh jăng lơi cà phê gay rgâl đah tăm tơm êng. Ăp doanh nghiệp geh nău ngơi êng, nău kan cà phê lah nsum mbra geh khuch du\t têh tâm năm tât. Yor nê. T^ng wa Nuyễn Minh Đường, gay đăp mpăn nkual tăm, doanh nghiệp an uănh khlay ntop kơl nu^h [on lan ndrel rlet rlău jêr jo\t:

Băng: “Rnoh khlay cà phê jur thuk ngăn n’hanh rnôk a[aơ lah nu^h [on lan tăm cà phê mô geh prăk kon. Lvang aơ, nău kơl bah mpôl hên lah an ăp rnăk tăm cà phê manh lor prăk gay dơi to\ng mât chăm mir n’hanh đăp mpăn nău rêh rnăk wâl. Trong mkra bah mpôl hên lah an manh lor 70% rnoh khlay ndơ bah năch. Rnôk ma rnoh khlay hao tay, đăp mpăn ns^t geh săk rnglăy ri nu^h [on lan tăch”.

Đah doanh nghiệp tăch n’gluh cà phê têh ngăn lam dak, wa Lê Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty tăch n’gluh cà phê 2-9 Dak Lak (Semexco), an g^t, srê Covid-19 [ư jêr ta châu Âu le\ [ư an ntu\k tăch n’gluh têh bah công ty le\ rlu. Tâm 3 khay năm aơ, doanh nghiệp le\ ký ăp sam [u\t tâm ton tăch n’gluh đah rnoh âk 30.000 tấn, yơn srê nu nău jêr [ư ăp dak kan ndrel rlu nglăp ndơ. Tâm rnôk rnoh cà phê hu\ch âk, ăp sam [u\t tâm ton mhe ta châu Âu mô dơi ký, công ty joi tât ăp ntu\k tăch êng yơn nu nău mô dơi ue\h lơn. Tâm rnôk aơ, t^ng wa Lê Tiến Hùng, Ngih dak an ơm geh nău kơl, kơl nu^h tăm cà phê n’hanh doanh nghiệp rlet rlău jêr jo\t:

Kop srê aơ jo\ jông, ma đah Châu Âu lah nu^h rwa\t âk ngăn yơn khân pơng le\ rlu kan le\ rngôch, [ư an jur hu\ch rnoh cà phê. Mô di Dak Lak dơm ma le\ nău kan cà phê nkual Tây Nguyên aơ geh roh hu\ch. Chính phủ lah ntop kơl ri ntop kơl an nu^h [on lan manh prăk du đêt rnoh prăk kon kơl an nu^h gay [on lan geh prăk ntuh kơl. Nkre, an mât uănh ue\h du đêt bôk năp kơt phân pih, dak si, lah nsum phân poh dak si rho\ an tuch tăm, dêr ndơ rlăm, mô ue\h tam [ư khuch tât săk geh bah nu^h [on lan”.

Rnoh cà phê Tây Nguyên dôl thuk ngăn tâm 10 năm yor khuch bah srê Covid-19


Wa Nguyễn Hoài Dương, Kruanh N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Dak Lak an g^t, cà phê lah ngoay tâm ăp ntil ndơ lo\ mir bah [on lan geh khuch têh ngăn yor srê Covid-19 yor knơm tâm ntu\k tăch rwa\t dak bah dih kơt Châu Âu, Trung Quốc, Mỹ. A[aơ nău tăch n’gluh bah ăp doanh nghiệp Dak Lak bơi le\ rlu. Wa Nguyễn Hoài Dương an lah:

“Srê Covid-19 khuch nău kan cà phê. Dăn đă chính phủ an ơm geh ăp nău kơl prăk kon, an manh prăk đah ăp ntu\k dôl mbơh [ư ăp sam [u\t tâm ton tăch n’gluh mâp jêr jo\t, mô lah nu^h tăm, nkret njêng dôl mâp jêr jo\t. Ne\ lah n’hâm soan gay khân pơng mât tăm nkra njêng đăp mpăn”.

Yan năm 2018-2029 mhe rlău dơi uănh lah du\t njê bah nău kan cà phê Tây Nguyên lah êng, Việt Nam lah nsum, yor rnoh thuk, prăk geh tăch n’gluh hu\ch rlău 500 rkeh đôlar. Âk nu^h way kan, nu^h tăch n’gluh nchroh mbơh n’hanh mpo\ng tâm yan năm aơ mbra rgâl ue\h. yơn lah, bah bôk năm, nu nău le\ du\t jêr jo\t rnôk rnoh khlay cà phê na nao hu\ch âk jur rnoh du\t đêt ngăn tâm 10 năm aơ n’hanh dơi nchroh mbơh duh jêr rnoh khlay mra hôm e jo\ jong. N’ăp nu^h [on lan n’hanh doanh nghiệp nkra njêng tăch rgâl cà phê dôl kâp ăp nău ntop kơl ngăn ngên bah Ngih dak gay rlet rlău lvang jêr jo\t.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng