Pơk uănh mông nar djăt: 27/9/2020

VPV4.Mnông- Ăp nu^h năch tât ta Gia Lai n’hanh geh veh pâl ta Biển Hồ Pleiku , ăp nu^h rnê da dê nău ueh êng ta gôl yôk Gia Lai. Nău ueh bâh Biển Hồ ma neh trôk pă an ta aơ klâp lah ăp nu^h g^t saơ da dê, yơn văr ntu\k ueh aơ hôm nha geh âk nău nkoch ueh êng đo\ng.

 

Nău ntơ Biển Hồ, hôm ntơ lah dak bât Tơ Nưng mô lah Ia Nueng ta mpeh ba lơ Gia Lai ngai đah nkuăl [on êh Pleiku klâp ma 7km, ta xã Biển Hồ, n’gor Gia Lai. Biển Hồ geh hình joch, rnoh hvi klâp ma 230ha, văr yôk prêh n’hanh bri n’ho ueh nđir văr năm.

T^ng nău nkoch bâh kăl e bâh rnoi Jarai mpeh nău nkoch Ia Nueng (Biển Hồ) ntơm nơh lah ndrâm dak ngêt nsum bâh [on lan nu^h Jarai. Dak ta Ia Nueng aơ du\t ueh rsang, sol saơ săk nơm. Geh du tơ\, ta trong hăn tât ndrâm dak Ia Nueng gay ma bâk dak, geh bar hê nu^h [on lan tâm[onlan Yă Pôm n’hanh Yă Chao saơ du mblâm su\r du\t ueh. Yă Chao le\ nhu\p su\r nglang ne\ s^t rong ta jay nơm. Ăp nar, Yă Chao mât su\r nglang an ndơ sa kah yơn su\r ne\ mô u\ch sa du ntil ndơ ngăn. Du tơ\ Yă Chao hăn bâk dak ta ndrâm dak Ia Nueng s^t krêp choih nglang ta nông dak r^ su\r nglang ne\ tât lep sa le\ choih krêp ta nông dak ne\le\ rngôch. Saơ nău êng kơt ne\, ndrât ngăn, lôch ne\ Yă Chao so\k choih nglang s^t an su\r sa n’hanh su\r têh du\t ngăch. Su\r têh d^ng rpu [ư an [on lan le\ [on du\t ndrât đo\ng.

Rnôk ne\ [on lan [ư ngih rông mhe n’hanh đă bu joi du mblâm su\r têh gay ma kuăl brah n’hanh sa rhơn. Ăp nu^h joi ăp ntu\k yơn mô geh su\r têh kơt bu ranh u\ch jêng hăn ta jay Yă Chao dăn nhu\p su\t nglang aơ sa poăch. Yă Chao mô u\ch an. Kêng du\t [on lan le\ đă 2 hê nu^h têhkuăng tât nhu\p ntung su\r nglang [ư poăch kuăl brah n’hanh pă an [on lan lam [on ndrel sa. Êng Yă Chao mô dơn poăch n’hanh păng ton: “Lah gâp sa poăch aơ mbra n’gơ neh,Ia Nueng mbra rluh”. Yơn i său Yă Chao saơ poăch kah dăn sa n’hanh nh^m măng nar, jêng i u păng an său sa poăch su\r nglang. Lôch ne\, trôk neh, bri yôk n’gơ, ngih jay rlâm mbrôi ndâp le\ ma [on lan. Bar hê u său Yă Chao mô năn nchoăt jêng geh dak rdu jêng lu\ ta nâm dak bât.

Nău ngăn, Biển Hồ lah mbung yôk u\nh le\ mô hôm bru\h bâh rhiăng rkeh năm ba năp. Đah nău têh hvi bâh dak aơ kơt lah dak lên jêng bu ntơ lah Biển Hồ. bôl ma trôk nar duh phang yơn bâh ntơm tât a[aơ Biển Hồ mô ho\ dơi soăt. Biển Hồ lah ntu\k pă dak do\ng, dak to\ djrah an rbăn rmen nu^h [on lan nkuăl [on têh Pleiku. Đah nău ueh ơm geh, rnoh dak rsang, jêng bu nt^t biển Hồ kơt lah  găr nglar, lah găr măt bâh nkuăl [on tê Pleiku.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương