Pơk uănh mông nar djăt: 20/9/2020

VOV4.Mnông-Nkual pâl nđaih Tà Đùng ta n’gor Dak Nông geh nt^t kơt lah “Vịnh Hạ Long ta Tây Nguyên”, yor nău ueh nđir nđik. Tâm ne\ geh du yôk du\t têh ndơ lah yôk Tà Đùng. Nu^h Mạ ta nkual aơ nkoch mpeh nău ntơm geh yôk aơ du\t ueh.

 

T^ng nău jă bâh wa K’Kệ ta [on B’Nâm, xã Đăk Plao, nkuăl Đăk Glong, n’gor Dak Nông: ntơm kăl e nơh, [on B’Nâm lah du nkual neh lâng, neh ntu ueh jêng, tơm si tơm gle ueh nđir yơn ăp tơ\ geh mih dak buk r^ [on lan geh băm tâm dak. Nđach klâng [on lan jêng bu ranh [on Tang Klao Ca le\ hăn ta bri, choah ta dak hăn jă 2 hê oh nô brah Dit n’hanh bah Dri tât gay ma kơl an. 2 hê nu^h brah aơ le\ tât mâp brah Cột Vồng (brah dak lêng) gay ma dăn bar pe mblâm yôk s^t an ta [on B’Nâm gay ma mât [on lan. Geh brah Cột Vồng u\ch an, le\ bar hê nu^h brah aơ le\ do\ng rse reh têk yôk n’gân ta văr [on. Yôk têk lor geh ntơ lah yôk bap, yôk têk ba kơi geh ntơ lah yôk me.

Lôch rnôk ăp yôk geh têk s^t, bu ranh [on Tang Klao Ca ndrel đah [on lan [ư ngêt sông kuăl brah lah ueh trôk nar, lah ueh ăp brah. [on lan du\t răm rhơn tu\r ch^ng goh gong, ngêt sông nhul hơm tât ta măng. Lôch ne\, rnôk trôk bơi tât ôi geh du rơh phu\t nku\m nglang le\ ma [on B’Nâm. Nău du\t êng lah lôch geh rơh phu\t tuyết ne\, ăp ntil ndơ kuăl brah tâm rơh aơ jêng lu\ da dê. Nu^h [on lan du\t phit klach n’hanh geh brah Siêng Rút (nu^h brah mât ua\nh [on)mbơh an lah, yor lah geh rơh phu\t tuyết lah yor [on lan rnôk [ư kuăl brah le\ mô geh jă brah Ba Trặ ( brah mât ua\nh ntu\k gu\ bâh ntil s^m rhiăt) jêng brah du\t ji nuih. Kơt ne\ lah [on [ư tay nău kuăl brah n’hanh jă tay brah Ba Trặ n’hanh ăp brah êng tât râng. Lôch rơh kuăl brah dăn nău yô\, ta nkual yôk Cha là B’Nâm Tào Dung (yôk geh yơm tao têh), tât ba kơi ntơ lah yôk Tà Đùng.

Le\ du nkual têh hvi geh tuyết tu\ lêm nku\m nglang le\ rngôch, jêng ăp lu\ têh kăng. Ngăn lah ta nkual aơ hôm nha geh lu\ gâr, rnôk goh geh nteh du\t ueh. Rnôk goh, ăp nu^h dâk kâp djăt, mô geh nău lah nău ngơi, lah geh nău mưch nău lah mô ueh r^ mbra geh brah mhal. Tât ba kơi nơh bu do\ng ne\ jêng đàn lu\ goh nteh du\t ueh.

A[aơ, nău rêh geh âk nău rgâl, tơn [on lan nu^h Mạ ta aơ hôm nha kahg^t n’hanh [a [ơ nkoch an kon său djăt ăp nău nkoch geh tât yôk Tà Đùng. Ăp rôk geh nău, [on lan tâm [on ndrel râng nsum [ư ăp nău kuăl brah bri, brah ndrâm dak, kuăl brah mih, kuăl brah sa ba mhe.

Ngăn lah, gay ma kahg^t tât nău nkoch ntơm njêng ăp yôk lu\, [onlan ta aơ le\ tâm rgop prăk, săk soan n’hanh dăn an n’gâng kan ta ntu\k [ư ntu\k mbah ryơk brah lu\ dăch ta trong quốc lộ 28. [on lan way tât ta ne\ mât chăm ntu\k mbah ryơk n’hanh ua\nh aơ kơt lah du ntil ndơ du\t khlăy an geh mât rbăy n’hanh nkah ndrăy an rơh ba kơi.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương