Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông: Mô kâp nau ntru\nh 100 bah Chính phủ mpeh nau mhal tih gung trong, trong loih geh nau tam, ma ntơm bah âk năm ma aơ, ăp [on lan bah rnoi Cơ Tu nkuăl Tây Giang, n’gor Quảng Nam ho\ geh nau ntru\nh mô nchoh ndeh hon đa tâm 3 nar tết. Ho\ jêng nau mơng, lah tât tết, nu\ih [on lan tâm thôn, [on ho\ jao ân kche ndeh ân kruanh [on mô lah công an viên prăp. Nau mi\n bah khân păng lah “ho\ ngêt ndrănh biêr ri knu\ng hăn jâng” gay ma đăp mpăn nau rêh ân nơm ndrel nu\ih êng.

Ăp năm bah năp nơh, nau rêh bah nu\ih [on lan nkuăl prêh n’gor Quảng nam bah oi nau jêr rđil bah năp nơh. Trong hăn dak bo\ck, lu\ choih geh rgâl ma trong bê tông kloh, ueh nâp. Nu\ih [on lan rvăt ndeh hon đa gay ma hăn ro. Rơh tết, druh ndăm ăp [on hăn pâl, ngêt ndrănh, biêr, jêh ri geh âk nu\ih kghi\t yor prah tâm tom ndeh. Ntơm bah rnôk geh “nau nchâp bah [on” mô ân ncho ndeh hon đa tâm ăp nar têt, xã A Tiêng, nkuăl Tây Giang mô geh nu\ih pah tâm tom ndeh tâm nar tết tay ôh. Zơ Râm Mưu, du he ebu ndăm tâm xã A Tiêng ân gi\t, tết mhe nơh, druh ndăm tâm xã ko\ jao kche ân kruanh thôn djăt. Jêh lơ 3 tết kruanh thôn jao tay kche ân kônh wa gay ma hăn pâl, hăn ôp khâl bu:

Nau ngăn lah, rnôk bôk năp ri saơ jêr đo\ng. Yơn jêh geh bar pe năm jêh ri păng jêng du nau mơng ngăn. Kơt lah ntơm nơh ri rnôk ntru\nh nau ntru\nh luật ndâu môk n’gang bôk ri a[aơ păng jêng nau mơng hôm. Kơt lah bu njêng ân nơm nau mơng, tât tết ri jao ân kche ndeh ân ma kruanh [on ndjôt lơi”.

Âk năm ma aơ, ho\ jêng nau mơng, lah tât lơ 28, 29 tết, kônh wa rnoi Cơ Tu mra u\ch êng nau leo ngăn ndeh tât ngih r[u\n bah [on, jêh ri leo kche ndơ\ ân bu ranh [on, kruanh [on, công an thôn. Bu ranh Pơloong Nấp, Kruanh ntoh măt rmôt nu\ih âk năm deh nkuăl Tây Giang ân gi\t, rnoi Cơ Tu geh nau tâm rgum kơl ana ngăn, lah nau tâm ton bah [on geh ntru\nh ri kônh wa mra [ư rjăp kơt ti\ng. Gay [ư ân geh săk tam ngăn ma [on lan ndơ\ luh, rđau kan bah nkuăl ho\ rgum ngăn ăp nu\ih geh nau bu rnơm ngăn tâm [on lan kơt lah bu ranh [on, kruanh [on tâm rgop nsum đah rmôt công an viên gay ma nkoch mbơh tât nu\ih [on lan. Tâm ăp nar r[u\n rgum nsum, bu ranh ndrel nu\ih bu rnơm tâm thôn mra tâm rgop nau kan mbơh pháp luật gay ma nti\m mbơh tât [on lan gi\t kloh. Bah năp tết, ăp thôn mra r[un mâp măt kônh wa, ăp ngih ko\ tât ăp. Nu\ih dâk bôk thôn mra [ư nau kan bonh đă [on lan, ê lor păng ân tât ăp ngih gay ma ndơn kche ndeh, a[aơ ri [on lan hăn jao ndơ\ êng, kan aơ lơn ma nơih ueh đo\ng. Ti\ng bu ranh Pơloong Nấp, nau prăp lơi kche aơ [ư nar tết lơn ma ueh:

Tâm nkuăn hên aơ, n’ăp ma bu ranh [on, mặt trận ndrel ăp rnâng kan, ntu\k kan ho\ nkoch trêng, bonh đă [on lan, ngăn lah druh ndăm blau do\ng ndeh hon đa, gay [on lan blau ndrel [ư ti\ng ân ueh”.

Tât rnôk aơ, nu\ih [on lan bah 5 xã lah A Nông, A Xan, Tr’Hy, A Tiêng, xã Lăng, nkuăl Tây Giang, n’gor Quảng Nam ho\ [ư rjăp ti\ng nau ntru\nh jao ndeh ndrel kche ndeh ân [on nơm mât, rnoh prah tâm tom ndeh tâm ăp nar tết ho\ n’huch. Wa Bling Mia, Kruanh UBND nkuăl Tây Giang, n’gor Quảng Nam ân gi\t, ntơm rôk geh nau ntru\nh aơ, âk xã bah nkuăl mô hôm geh nau roh đăp mpăn rnôk hăn trong rnôk ngêt ndrăng biêr tay ôh ndrel geh vơt du năm mhe ueh lăng ngăn. Aơ lah nau kan [ư ueh ndrel săk tam. Dăch tât, nkuăl mra pơk [ư ân âk nau kan aơ tât ăp xã hôm e êng êng đo\ng:

Nkuăl geh nau ntru\nh lah tâm 3 nar tết mô ân hăn ro ăp bôk ndeh hon đa lah yor u\ch geh nau đăp mpăn ân kônh wa. Ăp nu\ih geh ndeh hon đa mra nchrăp tâm 3 nar tết jao kche ân kruanh [on, công an viên. Hôm rnôk xã, thôn geh nu\ih ji kuet ri geh pă du rmôt kâp njrăng gay ma kơl rdeng leo tât ngih dak tâm xã, tâm nkuăl gay ma kơl săm, mât chăm” ./.

             Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng