Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

N’gor Kontum

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntu\k, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih rih rah.

Sial dăng đêt

Nar trôk duh ntơm bah:           27→29 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:    20→22 đô| C

 

N’gor Gialai

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntu\k, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih rih rah.

Sial dăng đêt

Nar trôk duh ntơm bah: 26→28 độ C, êng nkual cheo reo 30→32 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah: 19→21 đô| C; êng nkual Cheo reo 22→24 đô| C

 

N’gor  Daklak

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntu\k, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih rih rah.

 Sial dăng đêt

Nar trôk duh ntơm bah: 27→29 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→22 đô| C

 

N’gor  Daknông

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntu\k, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih rih rah.

Sial dăng đêt                                       

Nar trôk duh ntơm bah: 26→28đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah: 19→21 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntu\k, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih rih rah.

Sial dăng đêt

Nar trôk duh ntơm bah: 25→27 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23→25đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah: 18→20 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 15→ 17 đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng