Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

N’gor Kontum

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah:  25→ 27 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  14→ 16 đô| C

 

N’gor Gialai

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

  - Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 25→ 27 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 13→15 đô| C; êng mpeh ba dâng 16→18 đô| C.

 

N’gor  Daklak

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 24→ 26 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  14→ 16 đô| C

 

N’gor  Daknông

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 24→ 26 đô| C

             - Măng trôk nđik ntơm bah: 14→16 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 23- 25 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 20→22 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 14→15đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 12→14 đô| C

                                                                        Nu\ih rblang: HThi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương