Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Ntơm lơ 27/6 tât lơ 2/7, kơt lah ê tât du pơh, ta n’gor Kon Tum kơp dơn geh 14 nu\ih geh ntưp ji bưm ko. Ăp nu\ih aơ lah rnoi mpôl đê| tâm ăp xã Diên Bình, nkuăl Đắk Tô, nkuăl têh Sa Thầy, xã Ya Xiêr, nkuăl Sa Thầy. Ntơm bôk năm tât rnôk aơ, tâm lam n’gor Kon Tum ho\ saơ geh 23 nu\ih geh ntưp đah ntil kman ji bưm ko tâm ăp nkuăl Đắk Hà, Đắk Tô ndrel Sa Thầy. N’gâng kan dak si đă UBND n’gor Kon Tum rđau n’gâng kan dak si ân geh nkân njrăng srê, n’hao ăp nau kan mêt uănh, so\k mham uănh năl, ơm saơ ăp nu\ih ntưp mhe, srê mhe ntoh, nkah ngăn ăp nu\ih geh ntưp, nchueng n’gang, [ư răk kloh ntu\k gu\, nkhi\t kman, rklaih ân rjăp ntu\k geh srê, mô ân srê ntưp rêng ndrel têk jong./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng