Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

 

VOV4.Mnông-  N’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Mỹ mhe geh nău m^n mpơl nău m^n rvê mpeh nău Trung Quốc ntru\nh nti tahen văr nău kan ta ndru gôl dak Hoàng Sa ta Biển Đông bâh nar 1 tât nar 5/7. nău mbơh lah na nê| ta nkual geh [ư ăp rơh nti tahen geh nđâp ăp nkual dak lêng n’hanh nkual neh geh nău tâm p^t. nău [ư rơh nti tahen ta Biển Đông hăn rlơ\ tay đah ăp nău nsrôih gay ma bah ir geh nău uh ah n’hanh mât nău đăp mpăn. Ăp nău pah kan bâh Trung Quốc mbra geh [ư tay nău uh ah ta Biển Đông. Ăp rơh nti tahen aơ [ư tih nău tâm ton bâh Trung Quốc đah nău mbơh pah kan bâh ăp ding ta Biển Đông năm 2002 gay ma der geh ăp nău pah kan [ư jêng jêr mô lah lơ ma hao nău tâm pit n’hanh khuch tât nău đăp mpăn n’hanh ueh lăng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng