Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

VOV4.Mnông – Kêng măng nđaơ, Văn phòng rnâng kan Ban nt^m rđau TW mpeh njrăng n’gang trôk nar lơh mhe geh công điện đă ăp n’ganag kan, nău kan, [on lan ăp n’gor, TP bah Thanh Hoá tât Quảng Nam njrăng rdâng đah nu nău bah phu\t mrô 8 (kuăl lah Saudel). Tâm công điện geh nkô| nău đă ăp n’gâng kan nău kan, [on lan [ư t^ng ăp nkô| nău công điện 29 bah Ban nt^m rđau TW mpeh njrăng n’gang trôk nar lơh. Uănh nđôi rjăp nu nău bah phu\t, [ư kơp uănh duk mpan, mbơh an nu^h tơm ăp duk mpan, nu^h [^t duk mpan dôl kan ta dak lêng g^t ntu\k, trong trơn s^t n’hanh nu nău bah phu\t gay njrăng dêr, rklaih luh mô lah mô trơn tâm nkual geh khuch. {ư kâp uănh rjăp, [a [ơ mbơh an Ban nt^m rđau TW mpeh njrăng n’gang trôk nar n’hanh Uỷ ban Ngih dak njrăng rdâng nău geh trôk nar lơh n’hanh joi kơl nu^h rmanh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương