Pơk uănh mông nar djăt: 29/1/2020

    Tâm nar 23-11-1959, đah a[aơ 61 năm, gay nchrăp nkah ndray ngăn 30 năm Nar njêng Đảng (1930- 1960), 15 năm dak Việt Nam Dân chủ cộng hoà (1945- 1960) n’hanh nchrăp an nău rdâk njêng trong nchrăp Ngih dak 5 năm lor bôk năp (1960- 1965), Kruanh Hồ Chí Minh ntơm leo “Têt tăm si”. Uănh khlay tât ntu\k gu\ rêh bri dak neh ntu n’hanh wât dơi nkô| hôr jru hvi, rnoh khlay ngăn ngăn bah ntu\k gu\ rêh, wa ho\ rgo\ jă n’hanh ôp kuăl [on lan he nsrôih tăm si, mât nđir ue\h bah neh dak:

                                                                        Năm mhe lah Têt tăm si

                                                            {ư an neh dak nar lơn ma mhe.

            Nău nchih glêh dơh yơn nkô| hôr jru. N’gle\ t^ng nău ngoăy dơm, “Têt tăm si” bah wa hôm đâng dơ du nău gu\ rêh, du nuih n’hâm ro\ng dak, an ma [on lan, an ma [on tơm, neh dak. Wa nchih “Mpôl hên dăn đă [ư du nar “Têt tăm si”. Nău dja roh hoach đêt ma ns^t geh âk. Nău rgop rtu\t glêh bah mpôl hên lah kơt aơ: Gay nkah ndray nar njêng Đảng, le\ rngôch [on lan miền Bắc, ăp du hê nu^h tăm bar pe tơm n’hanh mât chăm ue\h”…

            Mô bâr têh nău kuâng, nău dăn đă bah wa đah [on lan dơi lah bah nuih n’hâm yor ma nău geh an [on lan, bah neh dak. Wa ho\ leng nuih n’hâm nu^h djăt ma nău mô kil kal rnôk ncho\ng luh nkô| khlay bah nău kan: “Ăp rnôk tết tăm nklăp 15 rkeh tơm. Ntơm bah năm 1960 tât năm 1965, he mbra geh 90 rkeh tơm, nkre tơm geh play sa, nkre geh kao, nkre geh tơm [ư jro\ng jay. N’hanh tâm jât năm, bri neh dak he mbra nar lơn ma nđ^r ue\h, n’hâm sial nđir ryơm lơn, tơm si ăp to\ng lơn. Nău nê mbra rgop khlay tâm nău rgâl nău rêh bah [on lan he”.

            N’hanh gay ăp nu^h ntơm lăp tâm nău kan tăm si, ri “Ntơm bah nar aơ he ân nchrăp ăp to\ng an  nar “Têt tăm si”, nt^t kơt ăp Bộ Nông lâm, ăp Ty Nông lâm n’hanh ăp nsum mpôl ân yơng ăp ntil tơm, Uỷ ban hành chính ăp n’gor ân geh trong nchrăp tăm si moh ntil tơm, ta ah ntu\k tăm…”. Ăp nău nkah, nt^m nti bah wa an du tết tăm si an na nê| n’hanh ngăn ngăn.

 

            Ơi kônh wa ndrel băl mpôl. Kơt ti\ng nau kuăl jă bah Wa Hồ, lam [on lan ho\ [ư khuh n’gôr “tết tăm tơm si” bôk năp tâm rơh tết năm mhe Canh Tý 1960…Kơp ntơm bah nau rgo\ jă ân tât rnôk Wa Hồ roh, tâm ăp năm tết tât, ơon lan he lo\ [ư “tết tăm tơm si” ti\ng nau Wa nti\nh. Ăp nu\ih ko\ blau nau mi\n êng lah tăm tơm di ndrel du tơ\ mra leo tât ăp rnoh nau khlay ngăn: Tâm ban ueh tâm bri duh n’ik, rdâng nau tât khuch bah trôk nar, geh săk rnglay văng sa, leo tât nau ndrih ueh ân [on tơm nkuăl neh.

            “Tết tăm tơm si” kăl e hôm e ơm đah nau nkah. Rnôk ma neh dak hôm tâm lơh, tăm tơm si ăp năm gay ma mau ndrih mô geh roh bah năp nau n’huk u\nh, ndrak nsiu lơh khuch. Tơm si têh chôt, geh tơm si kon chăt hao. Nar aơ, rnôk ma [on lan mô hôm geh phung rlăng ri mih sial, dak lip lơh lo\ jêng “nau nkri kơt rlăng” nkri tât nau rêh bah kon nu\ih, âk tơ\ phu\t sial dak lip tât tâm tơm si têh, tơm si ranh, ăp tơ\ n’hach jong nar ho\ lơh [ư ân ma rhiăng, ma rkeh héc ta tơm di geh trăm săk tâm dak bô ôm…Rlau ma ăp rnôk, tết tăm tơmắi ân geh [ư ân tâm ban, năn, njăch ndăn. Nkah tât nau nkah kăl e bah Kruanh Hồ Chí Minh phung he lơn ma “ntơm nhu\p ty tama nau kan”. Ăp nu\ih tăm du tơm, ăp ngih tăm âk tơm gay ma ndâk ntu\k ntu kloh ndrih, ueh ang, gay nkuăl neh lơi dơm, yôk lơi dơm geh nku\m nklơ nơm ai ndrih ueh…Nkah  tât Wa, phung he lo nkah tât “Wa Hồ tăm tơm si kăl e” gay ma geh nau mi\n ndrel nau nkah “Năm mhe lah tết tăm tơm si. [ư ân neh dak lơn nar lơn ueh”.

 

            Ntơm bah nău nt^m bah wa, trong leo [ư tăm si, njêng bri, nkrum neh yôk ja lưn way dơi Đảng, Ngih dak êng uănh khlay rđău đă, lam [on lan he mbrôn soan t^ng âk nău kan na nê|. Yơn lah, he geh du rơh an geh lơh n’hang bri. Việt Nam geh rnoh hvi neh bri năm 1943 geh rnoh nku\m n’hâm nklăp 43%. Yơn tât năm 1995 le\ rngôch hvi neh bri bah Việt Nam dơn hôm 9 rkeh ha dơm- rnoh nku\m n’hâm 28% rnoh hvi bah lơh neh. Aơ lah du nkô| nău du\t n’hâm khuch gru. Tâm ăp năm rlău aơ, Đảng n’hanh Ngih dak geh âk nău nsrôih tâm trong mât njrăng bri n’hanh tăm bri đo\ng. Đại hội XII bah Đảng ho\ ntro\ng kloh ân “n’hao dăng mât njrăng n’hanh hun hao bri, lơn lah bri tu dak nching sial, bri meng dak lêng, bri mât do\ng” n’hanh “uănh mât njrăng n’hanh hun hao bri lah du trong nkra khlay nta joi nău kan n’hanh kơi ntop nău geh wa\ng sa”; nkre ndơ\ luh rnoh nsrôih tât kan năm 2020 rnoh âk nku\m n’hâm bri tât 42%”.

 

            Tết Canh tý 1960 ndâk ntơm “tết tăm tơm si”. Năm aơ, di 60 năm, tết Canh tý-2020 lo\ tât, phung he [ư kơt ti\ng Tết tăm tơm si mro mrăng nkah gi\t Wa Hồ, ăp n’gor, ăp nkuăl, ntu\k kan ndâk nkra nau kan tăm tơm si, tăm bri, n’hao nau nkoch trêng, nti\m mbơh, bonh đă ăp gưl, ăp ntu\k kan ndrel ơon lan nsôih râng têt tăm tơm si mro mrăng nkah gi\t Wa Hồ, n’hao nau mi\n blau bah ăp kơn [on lan mpeh nau kan, nau khlay bah bri, nau khlay bah nau kan tăm tơm si, tăm bri, nau kan mât njrăng bri, mât njrăng ntu\k ntu, rgop nau n’huch nau khuch, rdâng đah nau rgâl mhe trôk nar./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân n’hanh H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng