Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.Mnông-  Kahg^t 91 năm nar njêng Đảng cộng sản Việt Nam, vơt rhơn Đại hội Đại biểu lam dak tal 13 bâh Đảng, kêng măng nar 18-1, ta Hà Nội, ntơm pơk pla n’hơ Đảng he du\t têh dăng. Pla n’hơ Đảng he du\t têh dăng gay ma mpơl mbơh na nê| nău leo kan bâh Đảng cộng sản Việt Nam tâm rnôk nsrôih rklaih đăp mpăn mpôl rnoi, rgâl mhe n’hanh rdâk njêng ngih dak; ăp nău dơi geh ma [on lan he le\ dơi geh ta rơh rdâk njêng n’hanh mât ngih dak Việt Nam xã hội chủ nghĩa, na nê|, pla n’hơ rup 12 rơh Đại hội Đảng n’hanh 60 rup rgo\ jă mbơh tơih mpe Đại hội Đại biểu lam dak tal 13 bâh Đảng cộng sản Việt Nam, njêng nău kan le\ rngôch mpeh nău leo kan, mât n’hanh rdâk njêng ngih dak bâh Đảng he tâm 91 năm ba năp. Pla n’hơ Đảng he du\t têh dăng geh [ư bâh ntơm nar 18 tât 24-1. tâm rnôk aơ,ta meng nău kan pla n’hơ, hôm nha geh âk bôk nău kan tâm nđu\r văn hoá nghệ thuật rnê Đảng, wa Hồ têh kuăng, vơt rhơn Đại hội đại biểu lam dak tal 13 bâh Đảng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương