Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông – Ôi aơ (23/9), ta nkual [on têh Sơn La, Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Sơn La rơh tyal 15, năm kan 2020-2025 na nê| ntơm [ư đah tât râng bah 348 đại biểu ntoh măt an rlău 86.000 đảng bah Đảng bộ. Đại hội geh bôk nău “N’hao blău nt^m rđau, soan lơh rdâng bah đảng bộ; mât ue\h [on lan [ư tơm n’hanh soan dăng tâm rnglăp ăp rnoi mpôl; ntrôl dăng rgâl mhe; đăp mpăn bri dak, rnă njrăng; ndâk njêng n’gor Sơn La hun hao ue\h, ngăch n’hanh nâp nâl”.

Ăp trong nkual [on têh Sơn La geh nkao mbah rhơn Đảng bộrơh tal 15

 

Wa Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư n’gor uỷ Sơn La an g^t, tâm văn kiện đại hội Đảng bộ n’gor năm kan mhe le\ saơ du\t kloh nău r[o\ng le\ rngôch ndâk njêng Sơn La hu hao ue\h, ngăch n’hanh nâp nâl, tâm ne\ n’gor m^n geh 3 nău khlay lah rgum hun hao nu^h kan; ntuh kơl ndâk njêng ntung trong tâm ban t^ng trong mhe n’hanh rgâl ntu\k ntô ntuh kơl tăch rgâl.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương