Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.M’nông – Nău kan dak si n’gor Kon Tum năl saơ tay 2 nu^h ji ndâr ko, n’hao d^ng le\ nu^h ntưp đah ji ndâr ko bah bôk năm tât a[aơ ta n’gor aơ hao 42 nu^h. 2 nu^h ji ndâr ko mhe dơi nău kan dak si n’gor Kon Tum saơ ta thôn 8, xă Đăk Tờ Lùng, nkuăl Kon Rẫy n’hanh ta [on Plei Tơ Nghia, phường Quang Trung, nkual [on têh Kon Tum. Đah nău saơ tay 2 nu^h ji ndâr ko mhe, n’gor Kon Tum a[aơ geh 8 nu^h ji dôl dơi nkhah êng săm.

Chuh vaccine Td nglai 1 an kon ho\k ta nkual srê ndâr ko nkuăl Sa Thầy

\

T^ng n’gâng kan dak si n’gor Kon Tum, kơp tât nar 2/8, nău kan dak si n’gor Kon Tum le\ chuh vaccine Td nglai 1 njrăng n’gang srê ndâr ko an bơi 41.600 nu^h [on lan ta ăp ntu\k srê ndâr ko ta 6/10 nkuăl, nkual [on têh bah n’gor. Geh 522 nu^h [on lan le\ dơi chuh vaccine Td nglai 2.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng