Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.Mnông- Kêng măng nar 29/10, ntu\k kan Hội đồng săch kruanh ngih dak [ư rơh r[u\n nchră tal 1 đah nău tât râng leo kan bâh đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, kruanh ntu\k kan Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng săch kruanh ngih dak. Ta rơh r[u\n nchră, ntu\k kan Hội đồng săch kruanh ngih dak mbơh nău ntru\nh njêng rmôt kan kơl nău kan ntu\k kan hội đồng săch kruanh ngih dak; ntru\nh mbơh nău way pah kan bâh ntu\k kan Hội đồng săch kruanh ngih dak. T^ng nău way pah kan, ntu\k kan Hội đồng săch kruanh ngih dak [ư t^ng nău kan mbơh ôp nău, kơl an Hội đồng săch kruanh ngih dak rdâk njêng nău mbơh tơih, nău nchrăp leo [ư rơh r[u\n nchră lam dak mbơh tơih nău kan săch kruanh, rdâk njêng nău nchrăp, bôk nău kan ua\nh nđôi, ua\nh năl săch kruanh bâh Hội đồng săch kruanh ngih dak, rgum nsum, mbơh tơih nău geh ăp mpôl kan ua\nh nđôi rnôk geh pă an, mbơh nău, ua\nh nđôi, ntru\t đă nău [ư t^ng ăp săm [u\t ntru\nh bâh Hội đồng săch kruanh ngih dak, rgum le\ rngôch, rdâk njêng ăp nău mbơh tơih mpeh nău kan mbơh [ư pah kan săch kruanh gay ma mât đăp mpăn di đah nău nchrăp kan t^ng nău ntru\nh bâh pháp luật rnôk geh pă jao nău kan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương