Pơk uănh mông nar djăt: 17/1/2020

VOV4.Mnông- Ntu\k kan Tổng thống Nga (Điện Kremlin) an g^t, Tổng thống Putin nar naơ 6/1 le\ geh rơh tâm nchră đah kruanh Hội đồng châu âu  Charles Michel, gay ma tâm nchră mpeh âk nău lam ntur neh mât ua\nh duh jêr kơt nău ta Libi, Iran, Ukraine. Tâm du nău mbơh, bar ding le\ tâm nchră mpeh nău ta Libi, tâm ban kơt nău nchrăp pah kan an rơh r[u\n nchră lam ntur neh mpeh Libi, nchrăp mbra geh [ư ta Berlin, Đức ta nar 19/1 tay. Geh tât nău Iran, Tổng thống Nga Putin n’hanh kruanh Hội đồng châu âu Michel le\ lah na nê| nău khlăy tâm nău mât n’hanh mât nău tâm ton hạt nhân năm 2015 tâm rnôk nău tâm ton aơ dôl dâk ta năp nău tu\p ru\ch le\ rngôch- đah nău Anh, Pháp, Đức le\ ndơm nău kan doh rklaih tâm pit, bâh ne\ ntôn Iran [ư tih ăp nău tâm ton.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương