Pơk uănh mông nar djăt: 24/1/2020

     VOV4.M’nông: Săk ntơr bah ăp nar Tết dôl bêng lam ăp ntu\k, nar khay bah hơm răm đăp mpăn, wa\ch rgum, njôm wa\r. Lam ăp [on lan Tây Nguyên ho\ rhơn nđơr, nkra ue\h gung trong, mpông mpêr, nhih jay…nchrăp wơt giao thừa rhơn m[ak:

            Ăp nar aơ tâm tâm lam ăp thôn [on bah rnoi Xơ đăng ta Kon Tum nu\ih [on lan nchrăp vơt tết năm mhe Canh Tý 2020 tâm nau khuh n’gor ndrel njăch ndăn. Lơ 30 Tết, kơt lah ăp rnăk vâl ho\ răk kloh nau kan lo\ mir, knu\ng rgum tâm tâm nau rep kloh ngih vâl, trong [on ndrel rvăt năp tết. Ndrel đah ăp ntil ndơ vay sa tâm nar Tết bah rnoi mpôl kơt lah puăch sur, puăch djăr, bánh chưng, nem chưn…kônh wa rnoi Xơ đăng ăp ngih ko\ nchrăp ndrănh yăng, puăch đe, byăp, n’ha bum…ân rnăk nơm. Aơ lah ăp ntil ndơ sa vay ơm mô dơi mô geh tâm ăp nar ngêt sa nsum ndrel vơt năm mhe. Nô A Dũng, [on Tê Xô, xã Đăk Tờ Kan, nkuăl Tu Mơ Rông, n’gor Kon Tum nkre hăn uănh tay ndrănh yăng mhe tă n’gon gay ma têm ngêt năm mhe pư kônh wa tâm măng giao thừa, nkre rhơn nkoch:

             Gay geh du tết đăp mpăn, rhơn răm ân rnăk vâl, rnăk hên ho\ nchrăp ăp. Tal bôk năp lah du pơh n’gon ndrănh yăng kâp năm mhe 2020 gay ma rhơn ueh tâm ăp nar tết. Tal bar gâp lah du hê bu klô ri ân geh lăp ndơm grip gtay ma nhu\p đe gay geh puăch ân rnăk vâl tâm nar Têt. Aơ lah ăp ntil ndơ sa vay ơm mô dơi mô geh bah rnoi Xơ đăng phung hên. Tal pe lah rnăk ko\ nchrăp rep ngih vâl, gung trong ân kloh ân mhâm [ư tât Tết ri geh ngih vâl ueh kloh da dê”./.

 

            3 me kon yuh Myăr, [on Dơk Rơng, xã Glar, nkuâl Đăk Đoa, n’gor Gia Lai dôl ko\ kol đah nău kan mpôih kuaih jâng gung tung râng, mpông mpêr, tăm kao si bah năp jâng gung jay. Năm 2019, rnăk yuh dơi Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n’hanh ăp nsum mpôl ta n’gor kơl [ư jay tâm rnglăp rnoh khlay 55 rkeh prăk. Yuh Myăr saơ lap yor tât săk kruanh Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam wa Trần Thanh Mẫn nơm s^t pă nklâm ndơ n’hanh rgo\ jă rnă wâl. Mô hôm rvê ntu\k gu\, rnăk yuh geh ndơ ma rgum nsrôih wa\ng sa:

            “Lah ue\h ngih dak ho\ [ư jay an rnăk mpôl hên. Ntơm nơh, jay hên truh sat, tât khay mih mô geh ntu\k ma gu\. A[aơ dơi ngih dak [ư an jay dja, rnăk hên rhơn ngăn, mô rvê tâm nău rêh n’hanh nsrôih wa\ng sa lơn gay klaih rlău ach o”./.

 

 

 

            Ta xã Ia Mơ Nông, nkuăl Chư Pah, n’gor Gia Lai, di rnôk tết năm mhe Canh Tý, ăp rmôt kan, êng nu\ih geh nuih n’hâm lo\ng ndrel đah Ngih dak ho\ [ư nau kơl an, pă rlau 100 nklâm ndơ, bơi tât 500 kg phe ân ăp rnăk vâl geh dơi kơl, rnăk vala geh n’hâm, nu\ih nroi mpôl đê| ach o…Wa Rơ Châm Hyup, Groi Kruanh UBND xã Ia Mơ Nông, ân git, xã [ư tay nau kan ndơn, pă prăk ndrel nklâm ndơ ân đăp mpăn năn, tâm di nu\ih, tâm di nau geh kơl, mô ân rnăk [on lan geh pah pât ji ngot tâm rơh năm mhe:

            ‘Gay ăp rnăk tâm xã, tâm thôn ăp rnăk ko\ geh vơt tết năm mhe ri UBND xã rđau Rnâng kan kơl an rmôt nu\ih geh kơl an kơp ân ăp ăp rnăk vâl ach o, mô to\ng sa gay ma [ư nau pă nklâm ndơ, kơl an. Tâm ăp nar têt vay ơm ri ăp rnăk aơ ko\ geh ndơ sa ndơ ngêt, nar rhơn tết mô ân geh du rnăk mô geh ndơ sa”./.

           

            N’gâng kan xã Quảng Tín, nkuâl Dak Rlâp, n’gor Dak Nông ntêm an du đêt prăk ngân sách gay rvăt poăch su\r pă an kônh wa [on Bu Bâr wơt tết. wa Điểu Minh, bí thư chi bộ [on Bu Bâr, xã Quảng Tín, nkuâl Dak Rlâp an g^t, bah âk năm aơ, dơi geh nău mât uănh bah bah n’gâng kan ta ntu\k, kônh wa tâm [on ho\ way bên đah nău khuh n’gôr bah nar tết way ơm bah rnoi nu^h he. Rnăk ri rgop ndrănh, rnăk ri rgop poăch, m[êt prung gay măng giao thừa su u\nh mpôi rhơn wơt năm mhe.

            Kônh wa năm aơ du\t jêr jo\t tâm nău kan tuch tăm mât rong tă bah phân poh hao khlay, nău rêh hôm jêr jo\t. Ndr^ yơn, gay nchrăp wơt Tết way ơm bah Việt Nam ri kônh wa hôm du\t rhơn nđơr, ăp oh kon hăn nti ngai, hăn kan ngai tât Tết njôm wa\r đah rnăk wâl jêng du\t rhơn m[ak n’hanh ue\h răm, nơm geh nău mât uănh bah Đảng n’hanh Ngih dak kônh wa [on Bu Bâr wơt tết du\t rhơn m[ak, ăp to\ng.

            Hôm bu ranh [on Điểu Ntơi, [on Bu Dâp, xã Nhân Cơ, nkuâl Dak Rlâp an g^t, tết way ơm, mô dơn n’gâng kan ta ntu\k, ma du\t âk năm aơ, nhih máy Alumin Nhân Cơ way nta ăp trong dơh an kônh wa tâm [on wơt tết ăp to\ng, hơm răm.

            Djăt ma tết tât lah xã, nhih máy Alumin uănh khlay tât [on lan, du\t đêt lah phăt an kônh wa 6 tạ tât 7 tạ poăch su\r gay kônh wa tâm pă poăch. Ntơm bah xã tât nkuâl tât n’gor ndrel nhih nti chính trị lah nhih pah kan tâm njêng đah [on way tât mbah rhơn tết kônh wa tâm nar 28, 29 tết hôm ndjôt nkre le\ ma bánh kẹo gay kônh wa dơi rhơn tết wơt năm mhe, ăp năm geh nklâm ndơ đo\ng./.

 

            Nkuăl têh Đinh Văn, nkuăl Lâm Hà, n’gor Lâm Đồng, đah nuih n’hâm mô ân kônh wa pah pât ndơ sa tâm rơh tết, nkuăl têh Đinh Văn ho\ nchrăp so\k do\ng tơm prăk, ko\ kơt lah kuăl jă rgop prăk tă bah ăp ntu\k gay kơl an ăp rnăk vâl mâp âk nau jêr, kơl an kônh wa vơt tết năm mhe. Wa K’Pêch, Kruanh UBND nkuăl têh Đinh Văn lah rjăp:

            ‘Gay kơl an kônh wa [on lan, ngăn lah kônh wa rnăk ach o, bơi ach o, rnăk jêr jo\t vơt tết năm 2020, nkuăl têh ho\ kơp ăp rnăk mô to\ng sa gay ma nchih moh săk ti\ng nau rđau bah UBND nkuăl. Ndrel đah nê, nkuăl têh ko\ do\ng tơm prăk gay ma rvăt nklâm ndơ kơl an ân kônh wa geh nau rêh jêr jo\t, mô ân kônh wa pah pât ndơ sa tâm rnôk têt năm mhe”./.

            Ndrel đah ăp n’gâng kan, nsum mpôl, ăp gưl hội bu ur bah n’gor Gia Lai dôl nsrôih t^ng [ư ăp trong nkra gay mât chăm Tết an hội viên. Wa Rơ Lan H’Meo, Kruanh Hội bu ur xã Thăng Hưng, nkuâl Chư Prông, n’gor Gia Lai an g^t, đah 27% tâm le\ rngôch rnoh rlău 1000 hội viên bu ur tâm xã mpeh săk ach o, hội dôl nsrôih rgum ăp tơm ndơ gay đăp mpăn mât chăm tết an hội viên đah nuih n’hâm mô an rnăk I mô geh Tết:

            “Hội bu ur mpôl hên nchrăp wơt tết, [ư pă nklâm ndơ an bu ranh, rnăk dơi kơl du\t jêr jo\t. ăp rnăk ach o mô geh ndơ ma wơt tết năm mhe ri n’gâng kan xã mât uănh, pă nklâm ndơ gay kônh wa wơt năm mhe đah ăp nu^h du\t răm m[ak n’hanh rhơn nđơr. Dăn an hội viên bu ur ta ăp [on lan Jarai, năm mhe wa\ng sa hun hao. Năm ơm ho\ rlău, năm mhe nthoi tay soan an năm mhe ân rlău năm ơm”./.

 

            Ta xã Ea Drông, nkuăl têh Buôn Hồ, n’gor Dak Lak, ntu\k geh rlau 70% rnoi Rđe gu\ rêh, tâm nê geh âk nu\ih Rđe dôl lah rnăk ach o, rnăk bơi ach o. Ko\ kơt ăp năm, n’gâng kan tâm nkuăl mât chăm ân kônh wa vơt tết năm mhe hơm tăm ndrel u\ch kônh wa tâm năm mhe rklaih ach o âk lơn. Wa Y Mit Niê, Groi Kruanh xã Ea Drông, nkuăl têh Buôn Hồ, n’gor Dak Lak ân gi\t:

            ‘ Tâm ăp nar Tết, ăp rnăk ach o, bơi ach o, pah pât sa tâm xã Ea Drông ko\ geh n’gâng kan xã kơl an, kơl phe gay ma  se Tết hơm răm. Xã geh nau kan kơl an ngăn, kơl an kônh wa đah nau kuăl ăp [on lan dnrel n’gâng kan xã kơl an rnăk phe, apư ntil bánh kẹo, ndơ do\ng sa ăp nar ân kônh wa tâm 21 thôn, [on tâm xã Ea Drông ân ăp nu\ih ko\ geh du namư sa tết ueh răm, đăp mpăn. Bah nê bonh đă kônh wa rnơm tâm n’gâng kan tâm nkuăl ndrel ndrel rklaih jut n’huch ach o tâm năm mhe”./.

            Nu^h nchih rblang: Điểu Thân n’hanh H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng