Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông – Du Hội đồng Kruanh n’gâng kan mhe bah Pháp le\ dơi mbơh đah nău tâm ban du\t ue\h bah cánh hữu n’hanh cánh tả. bah meng ăp kruanh n’gâng kan ơm dơi săch tay hôm e geh plơ\ tay ntu\k kan bah du đêt nu^h way kan bah dih năm kan Tổng thống ơm. Nău aơ tât ndal bah Hội đồng Kruanh n’ganag kan rơh aơ lah ăp nu^h way kan bu ur geh âk, nar 7/7, rơh r[u\n bôk năp bah Hội đồng Kruanh n’gâng kan Pháp le\ dơi [ư. Nău lư le\ rvê: Chính phủ mhe bah Thủ tướng Jean Castex dơi mkra đo\ng ăp nău mpeh wa\ng sa, nău kan pah n’hanh ntu\k ntô gu\ âm kơt nău mbơh bah pơng đo\ng heh !. Uănh tâm chính phủ rơh aơ, bu dơi mpo\ng u\ch yor ăp nu^h g^t blău mkra nău n’hanh rdâng đah ăp nău kơt nău mbơh bah Thủ tướng mhe.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng