Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

            VOV4.Mnông- Nar aơ 20/11, Quốc hội yơr ti tâm ban u\ch an do\ng Bộ luật pah kan (mhe rgâl) n’hanh tâm nchră ta ntu\k r[u\n nchră mpeh nău nchrăp Luật ntuh kơl (mhe rgâl). Ê lor geh yơr ti tâm ban u\ch an do\ng Bộ luật pah kan (mhe rgâl), rnâng kan Quốc hội le\ săch ntrong kan tâm nău nchrăp  bộ luật aơ mpeh nău ntop tay du nar rlu ta nar Quốc khánh. Wa Bùi Sỹ Lợi, groi kruanh Uỷ ban ăp nău rêh jêng bâh Quốc hội an g^t, lôch geh Quốc hội an do\ng, Chính phủ mbra săch nar rlu ta nar 1/9 mô lah 3/9 t^ng nar ăp năm. Ne\ lah rơh Quốc khánh, nu^h pah kan mbra geh 2 nar rlu ndơn andu nar kơt a[aơ. Mpeh nău nchrăp Luật ntuh kơl (mhe rgâl), ngoăy tâm âk nău geh mât ua\nh lah nău ntru\nh mô an do\ng nău kan đă sâm ôp rnon tâm ru\n mpet nu^h geh rnon. Kêng măng nar aơ, ăp đại biểu tâm nchră ta ntu\k r[u\n nchră mpeh nău nchrăp Luật doanh nghiệp (mhe rgâl).

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng