Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2020

VOV4.Mnông- {ư tay bôk nău rơh r[u\n nchră2 tal 9, nar naơ 27/5, Quốc hội ntêm an le\ du nar djăt mpôl kan ua\nh nđôi n’hanh tâm nchră Mbơh tơih mpeh nău geh ua\nh nđôi “Nău [ư t^ng nău kơl, pháp luật mpeh njrăng , rdâng nău [ư mô ueh đah oh kon se”. Nău mbơh tơih bâh mpôl kan ua\nh nđôi an saơ, bâh khay 1/2015 tât khay 6/2019, geh 8 rbăn 400 rơh [ư mô ueh tât oh kon se geh saơ, rmal đah 8 rbăn 700 oh kon se geh nău [ư mô ueh. Âk nău tâm rgop dăn đă ntrôl rgâl mhe nău kan mbơh nău, mbơh tơih, mbơh nti, nt^m nti pháp luật mpeh nău mât chăm, mât ueh săk soan n’hanh nt^m nti an oh kon se gay ma n’hao nau g^t vât bâh ăp nu^h [on lan. Đah ngih nti, an geh ntêm mông nar, rnoh nar kan an tâm di gay ma mbơh tơih, nt^m nti pháp luật, ngăn lah nău dơi njrăng, rdâng nău [ư mô ueh tât oh kon se. đah rnăk vâl an geh năp an oh kon se g^t ntrong kan njrăng rdâng ta năp ăp nu^h geh u\ch [ư mô ueh đah oh kon se, lah geh nău [ư tih an geh tâm kơl, tâm ro\ng, nt^m nti, mô lơh mbram oh kon se. nkre lah, n’hao an săk rnglăy nău ôp ua\nh nău kan, rmal nău tih mpeh nău [ư mô ueh an oh kon se.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng