Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.M’nông: Ndrel đah lam dak, kônh wa rnoi Bunong ta Tây Nguyên dôl r[o\ng tât Đại hội ntoh măt lam dak tal 13 bah Đảng. Êp ăp nau tâm rlong pah kan jan sa, nchrăp tết năm mhe rhơn m’ak, kônh wa mro blau nau tâm rgop đah n’gâng kan gay ma mât rnă njrăng, rgop nau tâm nau dơi bah Đại hội đảng lam dak.

Nsôih, nkhuh n’gor ngăn lah ăp nau kan bah mom ndăm Tây Nguyên r[o\ng tât Đại hội ntoh măt lam dak tal 13 bah Đảng, đah ăp nau kan ngăn. Nô Y Arôn, Bí thư Đoàn druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh xã n’har bri Thuận An, nkuăl Dak Mil, n’gor Dak Nông, ngơi:

“Rhơn đại hội Đảng, Đoàn viên druh ndăm xã Thuận An bonh đă nkoch trêng ân kônh wa ăp rnăk vâl yông cờ gay ma rhơn Đại hội Đảng geh nau dơi ndrel vơt năm mhe. Tâm rnôk srê dôl ji Covid-19 dôl ma geh tât jêr, Xã Thuận An lo\ geh trong n’har đah dak ba dih, phung hên tâm rgop nsum đah Đồn Biên phòng Thuận An, nkoch mbơh ân kônh wa blau nau njrăng der nau ntưp rêng, nkre rklaih ân rjăp ăp nau tih mpeh luh lăp tâm nkual n’har bri tih luật. Ăp nar dăch tết, phung hên tâm rgop nsum đah n’gâng kan tahen nkuăl Dak Mil rep kloh trong [on lan, đăp mpăn ân ueh, ndeh klơ hăn ro ueh lơn ndrel muih vaih trong hăn ân kloh gay ma vơt tết năm mhe”.

Nau khuh n’gôr, rhơn ueh tâm ăp nar bôk năm 2021, rhơn Đại hội ntoh măt lam dak tal 13 bah Đảng ntoh ueh ngăn tâm nkuăl jru xã Đắc Phơi, nkuăl Lắk n’gor Dak Lak. Kơt ti\ng nau ueh ơm cách mạng bah xã janh dăng tâm rơh tâm lơh kăl e, kônh wa ăp rnoi mpôl ta aơ mro geh nau mi\n tâm rnglăp, mât ân ueh rna njrăng tâm nkuăl. Bu ranh Y’Krai Cil, tâm [on Jie Yok, xã Đắc Phơi, ntoh nuih n’hâm nau kan bah nơm đah Đại hội Đảng lam dak:

Gâp lah bu ranh [on mra nkoch mbơh ân kônh wa jêh ri r[u\n [on gâp mra nkoch mbơh dăch tât nar Đại hội Đảng, nau tâm rnglăp mât rnă njrăng, đăp mpăn tâm [on, tal bar đo\ng lah njrăng rdâng nau [ư rlăm, lơh ndjơh nơm, nkoch ân kônh wa kơt ti\ng ân ueh nau ntru\nh bah Đảng nchrăp luh”.

Ta xã Dak Ndrung, nkual Dak Nsong, n’gor Dak Nông, ăp nar aơ nau khuh n’gôr mpeh Đại hội Đảng lam dak geh ntoh ngăn đah ăp n’har cờ chăng, mănh êr tâm ăp trong hăn, ăp mpông [on. Wa Điểu Khánh Rin-Kruanh UBND xã Dak Ndrung ân gi\t, rlau du khay ma aơ, tâm xã geh âk nau kan gay ma rhơn Đại hội Đảng. Nkre tâm rlong pah kan jan sa bôk năm mhe 2021, nkre [ư nau kan njroh mprơ-thể dục thể thao, pơk luh nau kan rhơn ueh, răm m’ak:

  Rhơn Đại hội Đảng lam dak, xã Dak Ndrung phung hên [ư gay ma rhơn. Xã ko\ mbơh nau nkoch trêng ân [on lan dơi gi\t mpeh nau ntru\nh bah Đảng, Ngih dak ndrel nau kan bah neh dak, nkre ân geh đăp mpăn rnă njrăng. Phung hên [ư nau kan văn hoá-njroh mprơ. Ndrel ma nê lah nau kan thể dục-thể thao, rhơn năm mhe. Ngăn lah nau tâm rlong chưng play, pah play đah [on aơ ndrel [on êng. Bah nê pơk ân ueh nau tâm n’ur, n’hao nau tâm rnglăp đah ăp [on ndrel geh ăp rmôt kan tâm rnglăp njêng. Ko\ tă bah nê ntpoh n’hao nuih n’hâm nkah ngăn đah phung mhik nkoch mbơh nau tih, mât đăp mpăn rnă njrăng tâm nkual nơm”.

Tâm xã n’har bri Quảng trực, nkuăl Tuy Đức, N’gâng kan rđau tahen biên phòng n’gor Dak Nông tâm rgop nsum ma Vietinbank Dak Nông [ư nau njroh mprơ đah nkô| “Nau mprơh rhơn Đảng” rhơn Địa hội ntoh măt lam dak tal XIII bah Đảng. Aơ lah nau kan ueh ngăn, rgop nau leo tât nau khuh n’gôr, rhơn ueh, bonh đă nuih n’hâm bah cán bộ, đảng viên ndrel [on lan nkual n’har bri tâm rlong nti\m nti, chiăr nti, pah kan jan sa, nsôih [ư dơi ăp nkô| nau kan, nau kan hun hao văng sa, rêh jêng. Tâm bôk nau kan, tahen biên phòng n’gor ndrel Vietinbank Dak Nông ho\ pă 60 nklâm ndơ, 60 cờ neh dak, 60 rup Wa Hồ ân ăp rnăk dơi kơl, rnăk jêr jo\t tâm xã Quảng Trực, nkuăl n’har bri Tuy Đức, n’gor Dak Nông.

Thượng tá Y Thảo Bkrông, Groi Kruanh chính trị, n’gâng kan rđau kan tahen n’gor dak Nông ân gi\t, rmôt kan ho\ rgo\ jă nau tâm rlong [ư nau kan rnôk rhơn Đại hội ntoh măt lam dak tal XIII bah Đảng, đah nkô| nau “{ư nau kan gay n’hơr tât Đảng”, ndrel âk nkô| nau, nau kan ngăn, geh ăp rmôt kan, ntu\k kan, cán bộ, tahen nsôih kơt ti\ng. Ăp nau kan r[o\ng tât Đại hội geh gưl uỷ, rđau kan ăp ntu\k kan, rmôt kan tahen tâm n’gor ntru\nh tâm ban, tâm di. Tâm nê, nau kan nkoch trêng, mbơh nti\m geh ntru\t dăng ngăch, rgop nau leo kơl an cán bộ, tahen ndơn saơ ueh ngăn mpeh nau kan rđau kan bah Đảng cộng sản Việt Nam ndrel geh nau khlay, nau jêng ngăn bah Đại hội ntoh măt lam dak tal XIII bah Đảng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương