Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.M’nông –  Ôi nđaơ 23/8 ta nkual têh Gia Nghĩa, N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan tâm rgop đah UBND n’gor Dak Nông [ư r[u\n nchră “Hun hao tiêu nâp nâl tâm di nău u\ch ăp hiệp định tăch rgâl dah ro\ng”. Râng r[u\n nchră geh rlău 300 đại biểu, geh kruanh ăp n’gâng kan, nău kan Trung ương n’hanh [on lan n’hanh ntoh măt bah 20 n’gor tăm tiêu ta lam dak.

Ta r[u\n nchră

 

A[aơ, lam dak geh nklăp 150 rbăn ha tiêu, geh rlău 40% đah rnoh n’hanh bơi 60% mpeh ntu\k tăch n’gluh tiêu bah lam ntur neh, geh bơi 759 rkeh đôlar. Bah năp đaơ rnoh khlay tiêu tâm dak geh rnôk hao tât 250.000 prăk/kg, a[aơ jur knu\ng hôm nklăp 45.000 prăk/kg. Đah rnoh tăch aơ ăp nu\ih tăm tiêu ta lam dak dôl mâp âk jêr jo\t yor thuk, mô dơi trok rnon ăp nău manh le\ manh gay ntuh kơl tăm tiêu. R[u\n nchră gay uănh lah nău ngăn nău kan tiêu dak he a[aơ n’hanh nchră trong dôh rklaih jêr jo\t mpeh trong nău kơl an nkra njêng, ntu\k tăch n’hanh an manh prăk, rgop ntru\t nău kan tiêu hun hao nâp.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng