Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ, ta Hà Nội, Đảng bộ ngih pah kan Uỷ ban Dân tộc [ư đại hội Đại biểu rơh tal 8 năm kan 2020-2025. Đah way kan lah: Mât ue\h [on lan [ư tơm, tâm rnglăp, rgâl mhe, kỷ cương, ntrong leo ndâk njêng Đảng bộ ngih pah kan Uỷ ban Dân tộc nâp dăng yor nău u\ch hun hao nâp nâl nkual rnoi mpôl đêt n’hanh nkual yôk. Ntoh ngơi ta Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Kruanh n’gâng kan, Chủ nhiệm UBDT m^n lah, năm kan bah năp, đah nău rđau bah đảng uỷ UBDT, nsum mpôl cán bộ, đảng viên UBDT le\ jêh ue\h nău kan. Tâm ne\ ntoh lư ngăn lah lôch jêh, mbơh an Quốc hội tă bah Nghị quyết uănh an bôk nău rgop an tâm nchră bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak hun hao wa\ng sa-rêh jêng nkual rnoi mpôl đêt n’hanh nkual yôk lvang 35 bah Ban Bí thư mpeh nt^m rđau Đại hội đại biểu ăp rnoi mpôl đêt Việt Nam, khlay lah nău nt^m rđau [ư lôch ue\h đại hội đại biểu ăp rnoi mpôl đêt gưl n’gor, gưl nkuăl rơh tal 3 n’hanh Đại hội Đại biểu ăp rnoi mpôl đêt lam dak rơh tal 2.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng