Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2019

 

           

 

            VOV4.Mnông- Ăp năm bah năp, ndrel đah nău kan mât njrăng bri nâp nâl [ư tơm trong n’har bri jong 73 km kâng n’har đah dak Campuchia. Tahen n’har bri ta nkual n’har bri. Tă bah nău an ndrôm sam [u\t, [ư ăp ntu\k răk sam [u\t nsum mpôl, ăp jrô nti nu^h mô g^t rplay sam [u\t, kônh wa nkual n’har bri dơi nti nsơm, g^t đah nău uănh răk, m^n joi nău g^t blău. Tă bah ne\ wât êng bah nu^h [on lan rgâl mbrơi mbrơi, nău kơt do\ng khoa học kỹ thuật tâm nkra njêng dơi ntrôl dăng rgop ue\h tâm trong kan ju\t n’hu\ch ach o ta nkual n’har bri. 

            Ngih nti Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, xã Ia Rvê, nkuăl Ea Sup lah ngoăy tâm âk ntu\k ngih nti geh săch gay ma mbơh [ư bôk nău kan “Du rkeh ndrôm săm [u\t pă an oh kon se ach o” yor Nhà xuất bản Kim Đồng tâm rgop đah n’gâng kan leo kan tahen n’har bri n’gor Dak Lak [ư rlău 1 năm ba năp. Klâp ma 1.100 ndrôm săm [u\t đah âk ntil ndơ kơt lịch sử, văn học, khoa học tự nhiên, mô lah ăp ntil nău nkoch ma rup, tạp chí, tập san…đah nkô| nău n’hanh rup geh ueh âk kơl an ăp oh  răk ua\nh.

            Nai nti Ngô Minh Tiến- Hiệu trưởng ngih nti Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, an g^t, nău ueh bâh ăp ndrôm săm [u\t tâm bôk nău le\ njêng du nău way răk săm [u\t, du nău ueh văn hoá ta ngih nti.

            “Nău nkoch tâm ăp ndrôm săm [u\t du\t âk nău, âk ntil nău nkoch ma rup du\t tâm di đah ăp oh mon, rnôk ma ăp oh mon tât răk săm [u\t r^ păng geh rgum âk nău g^t mhe. Bôk nău kan kơl ueh âk an ăp oh nkual n’har bri. Âk ndrôm săm [u\t ăp oh mon răk êng, ăp oh mon g^t vât nău kan gay ma mât n’har bri, mât ntôr bri bâh ngih dak mhâm [ư”.

            Ndrel đah nău tâm rgop leo [ư bôk nău kan “du rkeh ndrôm săm [u\t an oh kon se ach o”, mpôl tahen n’har bri Dak Lak hôm nha nsrôih pơk ăp jrô nti rpla\y săm [u\t an nu^h mô ho\ g^t gay ma kơl an [on lan n’har bri g^t răk, g^t nchih g^t đah rplay săm [u\t, nău mhe.

Tahen n’har bri Dak Lak pơk jrô nti rplăy sam[u\t an nu^h mô g^t sam[u\t  ta n’har bri

 

            Wa Lê Thị Dung ta thôn Chiềng, xã Ia Lốp, nkuăl Ea Súp an g^t, ur sai lăp ta Tây Nguyên njêng nău kan bâh ăp năm 80 bâh rach năm ba năp. Yor ntơm nơh nău wa\ng sa rêh jêng jêr jo\t jêng bar hê ur sai mô geh tât ngih nti. Bar năm ba năp, ăp tahen pôih tahen n’har bri 735 (bâh n’gâng kan leo kan tahen n’har bri Dak Lak) pơk jrô nti rplăy săm [u\t jêng le\ bar ding ndrel đah âk [on lan tâm thôn tât râng. Geh ăp “nai nti ntăm grat nđir” rgum nt^m nti, tât a[aơ, le\ rngôch ăp nu^h tâm jrô nti le\ blău răk, blău nchih da dê. Wa Dung rhơn nkoch.

            “Tât đah jrô nti, ăp nai nti an oh kon hăn nti rplay săm [u\t bôk năp, ba kơi lah nkre nti nkre nti răk. A[aơ gâp le\ blău răk. Hôm sai gâp mô g^t rplăy săm [u\t, ntơm nơh u\ch ký săk nơm mô blău đo\ng kanu\ng l^p lău ti dơm. A[aơ le\ blău răk, blău nchih, blău ua\nh báo, g^t nchih nău phong…ua\nh nsum le\ jay gâp a[aơ le\ blău nchih, blău răk da dê”.

            Ndrel đah nău pơk âk jrô nti rplăy săm [u\t an [on lan mô g^t săm [u\t ta n’har bri, mpôl tahen n’har bri n’gor Dak Lak hôm nha ntrôl nău kan tâm rgop đah ăp ntu\k kan têh rdâk njêng ndrôm săm [u\t [on lan ta ăp thôn [on ta ăp xã n’har bri.

Tâm rgop đah NXB Kim Đồng pă an rbăn ndrôm săm[u\t an oh kon se n’har bri

            Ndrôm săm [u\t geh 200 ntil lah ăp ntil mbơh nt^m mpeh luật neh ntu, tâm gu\ ur sai n’hanh rnăk vâl, tư pháp, du đê| luật hình sự a[aơ do\ng tâm ntrong kan pháp luật Việt Nam gay ma kơl an nău kan mbơh tơih, mbơh nti pháp luật, kơl mbơh nău mhe an cán bộ n’har bri rmal njrăng nău tih ta nkual n’har bri. Wa Đào Xuân Toàn, ta thôn 2, xã Ea Bung, nkuăl Ea Sup, n’gor Dak Lak an g^t:

            “Ndrôm săm [u\t pháp luật bâh mpôl pah kan n’har bri du\t ueh đah âk nkô| nău ma [on lan ta nkual n’har bri mpôl hên du\t u\ch. {on lan wa hăn kan s^t lôch ne\ ndăn veh gay ma ua\nh ăp ntil săm [u\t mpeh luật n’har bri ngih dak, luật tâm gu\ ur sai rnăk vâl, neh ntu. Đah nu^h [on lan lôch răk ua\nh r^ tâm mbơh tay nu^h êng du\t khlăy, du\t ueh di”.

Rlău 5 rbăn nu^h [on lan ta nkual n’har bri Dak Lak geh mbơh nti mpeh pháp luật

            Dak Lak geh 4 xã n’har bri geh: Ia Rvê, Ia Lốp, Ea Bung ta nkuăl Ea Sup, n’hanh Krông Na bâh nkuăl Buôn Đôn, aơ lah xã du\t jêr jo\t ta n’gor, đah rnoh rnăk ach o rlău 60%. Lam nkuăl geh klâp ma 11 rbăn rnăk đah rlău 26 rbăn nu^h, ta 25 mpôl rnoi oh nô ndrel gu\ rêh. T^ng nău mbơh bâh Đại tá Đỗ Quang Thấm- Groi chính uỷ n’gâng kan leo kan tahen n’har bri n’gor Dak Lak, ua\nh năl nău kan mât đăp mpăn rnă njrăng ngih dak ndrel đah nău kan rgo\ jă [on lan, ăp năm ba năp, ntu\k kan le\ mbơh [ư âk nsrôih nău kan kơl mât đăp mpăn rnă njrăng- rêh jêng, jut jăng ach o ta ăp xã n’har bri.

            Đại tá Đỗ Quang Thấm an g^t gay ma dơi [ư nău kan aơ, bâh năm 2010 tât a[aơ, ntu\k kan le\ pơk geh 10 jrô nti an ăp nu^h mô g^t rplăy săm [u\t an rlău 700 nu^h [on lan tât nti, tâm rgop đah Nhà xuất bản Kim Đồng [ư t^ng bôk nău kan “Du rkeh ndrôm săm [u\t pă an oh kon se ach o” an âk ngih nti ta ntu\k, pơk geh 250 rơh mbơh nti pháp luật an klâp ma 5 rbăn nu^h [on lan. Bâh ne\, ua\nh năl bâh [on lan geh n’hao, nău do\ng khoa học kĩ thuật ta nău pah kan geh ntrôl hao, nău kan jut jăng ach o geh [ư t^ng săk rnglăy lơn.

            “Tâm let năp tay, gay ma n’hao ăp nău dơi geh [ư, n’gâng kan leo kan tahen n’har bri mpôl hên mbra tâm rgop đah ăp gâl kan n’gâng kan gay ma mbơh [ư nkô| nău aơ răng dăng lơn gay ma n’hao nău g^t vât bâh nu^h [on lan. Mpôl hên mbơh tơih n’hanh nt^m đă [on lan tât ăp ntu\k răk săm [u\t n’hao nău g^t vât. Kơl an kon hoc geh nău nơih g^t đah ăp ntil săm [u\t geh nău g^t vât lơn. Rlău ma ne\ mbra rgum rdâk njêng ăp pôih tahen n’har bri lah ăp ntu\k văn hoá, lah ntu\k knơm nsing gay ma kơl an [on lan tâm ăp nău kan”.

            Mbra dơi saơ, nău n’hao g^t vât an [on lan geh mbơh [ư răng dăng đah n’hâm soan bâh ăp “nu^h tahen ntăm grat nđir” le\ kơl an [on lan ta nkual n’har bri nsrôih nti, tât râng răk săm [u\t gay ma geh g^t vât. Bâh ne\ nău way răk săm [u\t geh n’hao ta nkual n’har bri. Geh nău g^t vât, mpông luh bah nău ach o mbra pơk hvi, nău rêh bâh [on lan geh n’hao mhe n’hanh n’har bri mbra geh mât nâp đăp mpăn lơn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng